W ramach projektu ”Mała szkoła Duża szansa!” realizowanemu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Chobieni, który współfinansuje Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki., w maju 2011 r , kontynuowano prowadzenie różnorodnych zajęć dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

W Szkole Podstawowej:

Ortografia w praktyce

W czerwcu odbyły się jedne, ostatnie zajęcia z cyklu „Ortografia w praktyce’, w trakcie których uczniowie powtarzali poznane wiadomości z ortografii i wykonywali ćwiczenia usprawniające rękę.

Podczas lekcji dzieci chętnie brały udział w zadaniach utrwalających wiedzę: kolorowali plansze ortograficzne, rysowali po śladzie rysunki, wyjaśniające znane reguły. Zadania te, oprócz funkcji dydaktycznej, miały także na celu udoskonalanie percepcji wzrokowo - ruchowej poprzez relaksacyjne ćwiczenia starannego pisania i kolorowania.


Warsztaty teatralne

W czerwcu odbyło się 6 godz. zajęć koła teatralnego. W tym miesiącu odbywały się próby wyłącznie na scenie. Przygotowano dekorację do przed stawienia pt.: „Królewna Śnieżka”. Występ dzieci cieszył się dużym zainteresowaniem, dlatego też przedstawienie zostało wystawione trzykrotnie: dla rodziców i uczniów klas I-III, przedszkolaków oraz na zakończeniu roku szkolnego. Nie obeszło się też bez stresów i emocji młodych aktorów, którzy bardzo dobrze sobie poradzili sobie.

  Z matematyką na TY

W miesiącu czerwcu odbyły się dwa spotkania, w których uczestniczyli uczniowie klas IV –V biorących udział w zajęciach „ Z matematyką na Ty”, w ramach realizacji projektu „Mała szkoła duża szansa”, prowadzone przez panią Dorotę Drak Uczniowie na zajęciach dowiedzieli się, jak szybko dodawać ułamki o różnych mianownikach. Choć ta metoda jest niekonwencjonalna, to zarazem bardzo łatwa i przystępna. Następnie ułożyli krzyżówkę matematyczną z hasłem. Uczniowie sprawdzili również swoją dotychczasową wiedzę w quizie matematycznym. Podzieleni na cztery drużyny odpowiadali na pytania z różnych dziedzin matematycznych. Uczestnicy bardzo zaangażowali się w grę i chętnie odpowiadali na pytania. Jeśli i Ty chcesz sprawdzić swoją wiedzę, pytania z quizu znajdziesz w
majowo- czerwcowym numerze biuletynu „I Ty możesz zostać Pitagorasem”.

Podczas zajęć  „Z MATEMATYKĄ NA TY”, prowadzonych przez panią Krystynę Cieślik uczniowie poznali figury osiowosymetryczne, rysowali te figury , wykonywali elementy ozdobne, korzystając z osi symetrii figury.

 

Przygoda z językiem angielskim

Na  zajęciach z języka angielskiego  w szkole podstawowej, prowadzonych przez Małgorzatę Woźniak-Węgrzyn, dziewczęta i chłopcy  uczyli się pytać o kierunek, poznawali słownictwo związanego z  miastem, transportem, obiektami znajdującymi się na ulicach, sklepami, placami zabaw. Nowopoznane słownictwo utrwalali poprzez gry anglojęzyczne- Memory games. Oglądano również   krótkie filmy dotyczące    miasta, poruszania się po mieście, znajdujących się w mieście sklepów i centrów handlowych. Dziewczęta i chłopcy tłumaczyli dialogi z filmów . Podczas wszystkich zajęć korzystano z tablicy interaktywnej. Na zajęciach prowadzono pogadanki dotyczące równości płci.

Zajęcia sportowe – liga unihokeja

W maju odbyła się kolejna tura rozgrywek  SZKOLNEJ LIGI UNIHOKEJA. Rozegrany został finał A pomiędzy klasami   V B  , VI A i VI B. Reprezentacje klas walczyły o miejsca I-III.  W zawodach uczestniczyły reprezentacje klas  szkoły podstawowej liczące od 6 do 9 osób. Ostatni turniej zakończył cykl rozgrywek SZKOLNEJ LIGI UNIHOKEJA. Mistrzami Szkoły Podstawowej została klasa VI B. W finale A  poszczególne klasy uzyskały następujące miejsca: I  miejsce VI B,   II miejsce V B,  III miejsce VI B. Kolejne miejsca zajęły klasy: IV miejsce VA, V miejsce IVA,VI  miejsce IVB. Podczas prowadzonych przez pana Ryszarda Węgrzyna turniejów unihokeja, przeprowadzono z dziewczętami i chłopcami  pogadanki na temat równości płci.

W Gimnazjum:

Język Polski w kulturze i sztuce

W czerwcu w czasie zajęć skupiono się na różnych typach muzyki. Uczniowie proponowali ich różne rodzaje. Następnie prezentowano swoje upodobania I i toczono dyskusje. Dziewczęta i chłopcy poznawali również mniej popularne, ale ambitne rodzaje muzyki – jazzu, muzyki współczesnej. Zajęcia połączone ze słuchaniem muzyki zajmowały dużo czasu, przejście od jednego rodzaju do następnego pochłaniało sporą część zajęć. Trenowano również niewerbalne metody przekazu informacji – mowę ciała, pantomimę.

Angielski wokół nas

W czerwcu uczniowie gimnazjum doskonalili swoje umiejętności czytania ze zrozumieniem poprzez czytanie tekstów o tematyce: zawody, sławni ludzie, zajęcia w wolnym czasie, jedzenie i napoje, festiwale i uroczystości, słuchania ze zrozumieniem, reagowania językowego oraz pisania krótkich wiadomości tekstowych. Aby doskonalić umiejętność wypowiedzi pisemnej, uczniowie opisali wykonywane zawody, sławnych ludzi, swój czas wolny oraz przepisy kulinarne. Wykonano również projekt „Państwo Europejskie”.

Same plusy z matematyki

W miesiącu czerwcu odbyły się dwa spotkania prowadzone przez panią Dorotę Drak, w których uczestniczyli uczniowie klas II gimnazjum biorących udział w zajęciach „Same plusy z matematyki”, w ramach realizacji projektu „Mała szkoła duża szansa”.

Uczniowie poznali sylwetkę znanego francuskiego filozofa, matematyka i fizyka- Kartezjusza. Zapoznali się z Kartezjańskim układem współrzędnych i Twierdzeniem Bézouta. Następnym znanym matematykiem i fizykiem poznanym na zajęciach był Isaac Newton. Uczniowie poznali Dwumian Newtona. Poznane wiadomości uczniowie stosowali w rozwiązywaniu zadań.

W trakcie zajęć prowadzonych przez panią Agnieszkę Kogut, doskonalone były umiejętności dotyczące geometrii przestrzennej. Na zajęciach w tym miesiącu uczniowie nauczyli się obliczali pola powierzchni i objętość graniastosłupów i ostrosłupów. W grupach losowali zadania, w których należało narysować siatkę danej bryły i podać jej nazwę oraz jego własności, a także obliczyć pole powierzchni i objętość wylosowanej bryły.

Przedsiębiorczość

W czasie czerwcowych zajęć zajmowano się tematyką „Etyka życia gospodarczego”. Na zajęciach uczniowie zapoznali się z opisami plagiatu , korupcji, piractwa. Później starali się określić , ocenić postępowanie etyczne .

W następnym ćwiczeniu oceniali , które przestępstwa gospodarcze według nich są najgroźniejsze.

Na zakończenie zajęć uczniowie pracowali w grupach. Opracowali Kodeks etyki pracodawców i pracowników . Propozycje zapisano na tablicy by ustalić reguły , które wpłynęłby na atmosferę w danej firmie.

Zajęcia wyrównawcze w świetlicach

Zajęcia wyrównawcze w Radoszycach w 2011 r. przebiegały zgodnie z harmonogramem, czyli trzy razy w tygodniu. W trakcie zajęć uczniowie samodzielnie  wykonywali  zadania i ćwiczenia, w momencie napotkania trudności oczekiwali pomocy od nauczyciela oraz od znajdujących się tak starszych  kolegów.  Przez cały okres trwania zajęć uczyli się systematyczności w odrabianiu zadań, co u niektórych skutkuje poprawą ocen z poszczególnych przedmiotów. W maju została przeprowadzona pogadanka, na temat: ,,Kim chciałbym zostać w przyszłości’’?, która miała na celu uświadomienie uczniom ,że jest coraz mniej zawodów , w których pracują tylko mężczyźni, lub tylko kobiety.

Na zajęciach wyrównawczych w Orsku zajmowano się ćwiczeniami utrwalającymi materiał w toku nauki szkolnej oraz wyjaśnianiem tego, czego dzieci nie rozumiały. Rozwiązywane były zadania oraz różnorodne problemy z przedmiotów wskazanych przez uczniów. Starsi uczniowie chętnie pomagali młodszym. Poszukiwanie wiadomości w książkach ,leksykonach i encyklopediach pozwoliło stać się dziewczętom i chłopcom lepszymi czytelnikami , twórcami notatek i badaczami wiedzy.


Koordynator Partnera Projektu

Roman Kuziak

WYCIECZKA DO KARPACZADnia 11 czerwca 2011r. ramach projektu ”Mała szkoła Duża szansa!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, uczniowie klas IV a i IV b oraz V a Szkoły Podstawowej w Chobieni , wraz z opiekunkami: Katarzyną Bolińską-Macieszą, Agnieszką Kogut i Sylwią Świderską, udały się na wycieczkę do Karpacza. Pierwszym punktem programu było zwiedzanie Muzeum Sportu i Turystyki, następnie dzieci miały możliwość zjechania na torze saneczkowym „Kolorowa”.


O godzinie 12.00 poszliśmy na pyszny obiad i deser, podczas którego dzieci uczyły się kultury i zachowań w miejscach publicznych. Następnie całą grupą zwiedzaliśmy główną ulicę Karpacza, gdzie była możliwość nabycia różnorodnych pamiątek. Około godziny 15.00 pojechaliśmy do miasteczka Western City, gdzie czekała na nas inscenizacja napadu na bank. Tam uczniowie mieli możliwość strzelania z łuku, rzutu nożem i włócznią, wejścia na pal męczarni oraz przejechania się na koniu.


Ostatnią atrakcją tego dnia było zwiedzania wraz z przewodnikiem Kowarskich Kopalni, gdzie wydobywano uran.

O godzinie 22.00-22.30 dzieci zmęczone, ale szczęśliwe wróciły do swoich domów. Ten wyjazd na pewno na długo pozostanie w pamięci uczniów i ich nauczycieli.

Katarzyna Bolińska -Maciesza

OPUBLIKOWAŁ:

Koordynator Partnera Projektu

Roman Kuziak


WYCIECZKA DO MIĘDZYGÓRZA I OKOLIC12 czerwca 2011 roku ramach projektu ”Mała szkoła Duża szansa!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  grupa 38 uczniów Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni uczestniczyła w całodniowej wycieczce do Międzygórza i okolic.

Program wycieczki przewidywał m.in. wędrówkę czerwonym szlakiem do wodospadu Wilczki oraz Ogrodu Bajek w Międzygórzu.

Kolejnym punktem było Kletno i Jaskinia Niedźwiedzia gdzie po przejeździe autokarem na parking pod Czarną Górą pieszo udaliśmy się do jaskini. Na miejscu oprócz zwiedzania był czas na obiad i zakupy.

Ulewny deszcz uniemożliwił nam dojście do kopalni uranu gdzie zaplanowane mieliśmy zwiedzanie podziemnych sztolni.

Kolejny punkt programu to Kłodzko. Tam zwiedziliśmy słynną twierdzę , po której oprowadzał nas przewodnik w oryginalnym stroju żołnierza pruskiej armii.

Program zakończyliśmy na kłodzkiej starówce gdzie oprócz zwiedzania zabytków i atrakcji miasta urządziliśmy sobie słodki podwieczorek .

  Po wielogodzinnych atrakcjach ,przejściu wielu kilometrów przy nieco kapryśnej górskiej aurze wróciliśmy do domów w godzinach wieczornych.

Kierownik wycieczki

Irena Podlewska

OPUBLIKOWAŁ:

Koordynator Partnera Projektu

Roman Kuziak