GRUDZIEŃ 2010 - REALIZACJA PROJEKTU


Od  grudnia realizowane są w Szkole Podstawowej im. „Bohaterów Westerplatte”  oraz Gimnazjum w  Chobieni działania w ramach projektu.

W Szkole Podstawowej odbywały się następujące zajęcia:

Warsztaty teatralne

W miesiącu grudniu warsztaty teatralne zrealizowane były na sześciu godzinach lekcyjnych. Uczestniczyło w nich 17 osób z klasy II. Na zajęciach uczniowie zapoznali się z programem warsztatów i jego celami. Dzieci poznały także rodzaje teatru i spektakli, zapoznały się z pojęciami tj. scena, widownia, garderoba, kurtyna, widz, reżyser, scenograf, itp.
Przeglądały gotowe scenariusze teatralne i wyodrębniały wydarzenia i postacie.

 Ortografia w praktyce

W ramach projektu „Mała szkoła Duża szansa!” odbyły się trzy zajęcia zatytułowane „Ortografia w praktyce”. Uczestniczyło w nich 18 uczniów klas czwartych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Chobieni.

Dzieci doskonalą swoje umiejętności z zakresu ortografii, czytania ze zrozumieniem i pisania. Ponadto uczniowie wykonują ćwiczenia usprawniające rękę w ładnym i wyrazistym pisaniu, realizują ćwiczenia kaligraficzne. Każdy z uczniów otrzymał dwa zeszyty ćwiczeń z serii „Ortograffiti”, które są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia prowadzi Pani Katarzyna Bolińska-Maciesza.

W zajęciach „Ortografia w praktyce” prowadzonych przez Panią Anetę Kantowicz brało udział 18 uczniów z klas 6 a i b. Uczniowie utrwalali poznane zasady ortograficzne, wykonywali ćwiczenia z cyklu „Ortogtaffiti”. Warsztaty cieszyły się wśród dzieci w dużą popularnością,uczniowie chętnie brali w nich udział, byli aktywni i zaangażowani w pracę podczas zajęć.

Z matematyką na TY

W grudniu w ramach projektu odbyły się trzy zajęcia „Z MATEMATYKĄ NA TY”, prowadzone przez Panią Krystynę Cieślik.

W trakcie zajęć uczniowie dokonywali pomiarów różnymi jednostkami, przeliczali anglosaskie i morskie jednostki długości na jednostki metryczne, planowali rozmieszczenie grządek na działce szkolnej, porównywali obwody i pola grządek, które były różnymi figurami geometrycznymi.

Uczniowie klas V a i IV b uczestniczyli w zajęciach „Z MATEMATYKĄ NA TY”, prowadzonych przez Panią Dorotę Drak. Głównym celem tego projektu jest rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów, poprzez gry i zabawy umysłowe. Stwarzanie takich sytuacji, aby każdy uczeń osiągnął zamierzony sukces. Uczniowie pod kierunkiem pani  Doroty Drak, wydają biuletyn matematyczny „I TY MOŻESZ ZOSTAĆ PITAGORASEM” . W pierwszym numerze tego biuletynu są ciekawe zadania o tematyce świątecznej do samodzielnego rozwiązania pod nazwą „Nie tylko dla orłów”. Są też zadania do logicznego rozumowania, dlatego zapraszamy na stronę Łamigłówki. Bardzo ciekawą eliminatkę ułożyli uczniowie klasy, Va, po rozwiązaniu, której dowiadujemy się, czego życzy redakcja biuletynu swoim czytelnikom. Jest też kącik humoru i matematyka na wesoło. Zamieszczona jest też matematyczna krzyżówka z hasłem. Po przeczytaniu tego biuletynu dowiecie się co to są liczby doskonałe, które są pewną ciekawostka matematyczną. Matematyka jest także poezją, o czym świadczy wiersz matematyczny pod tytułem „Powiedz przyjacielu nasz, czy kolejność działań znasz”. Biuletyn dostępny jest w bibliotece szkolnej.

Przygoda z językiem angielskim

W szkole podstawowej rozpoczęliśmy zajęcia z języka angielskiego w pięciu grupach. Zajęcia prowadzone są na bazie podręczników z oprogramowaniem do tablicy interaktywnej, co wydatnie zwiększyło ich atrakcyjność. Na zajęciach uczymy się nowego słownictwa i utrwalamy już poznane – grając w gry anglojęzyczne, ucząc się dialogów i zwrotów potrzebnych do porozumiewania się w życiu codziennym. Oglądaliśmy również film w wersji angielskiej „Kot w Butach” („Puss in Boots”).Zajęcia prowadzi Pani Małgorzata Woźniak-Węgrzyn.

Zajęcia sportowe – liga unihokeja

W tym miesiącu ruszyła w szkole podstawowej SZKOLNA LIGA UNIHOKEJA. Osobą prowadzącą szkolną ligę jest Pan Ryszard Węgrzyn. Pierwszy turniej został rozegrany pomiędzy klasami V-VI. W sobotę 18 grudnia przeprowadzona była pierwsza część rozgrywek pomiędzy klasami V i VI. Rozgrywki prowadzone są systemem każdy z każdym. W pierwszej turze, drużyny poszczególnych klas uzyskały następującą ilość punktów : VI a – 3, VI b – 6, V a  – 2, V b  – 2.

W Gimnazjum realizowano w grudniu:

Język Polski w kulturze i sztuce

Zajęcia pod nazwą „Język polski w kulturze i sztuce” prowadzi Pan Jacek Zając. Zajęcia odbywają się w piątki na siódmej, ósmej, dziewiątej i dziesiątej godzinie lekcyjnej. Uczestniczą w nich uczniowie podzieleni na dwie grupy – pierwsza z nich ma zajęcia na siódmej i ósmej godzinie lekcyjnej, a są to uczniowie klas trzecich gimnazjum. Jest ich w grupie 18. Drugą grupę stanowią uczniowie klas pierwszych i drugich, którzy mają zajęcia na dziewiątej i dziesiątej godzinie lekcyjnej, a jest ich w grupie 29.

Program zajęć obejmuje poszerzenie świadomości związanej z kulturą i ogólnej wiedzy uczniów na temat sztuki. Podczas zajęć prowadzący odwołuje się do wiedzy, jaką posiadają uczniowie ze szkoły i innych źródeł. Jest ona poszerzana w trakcie zajęć w formie gier edukacyjnych, które zmuszają uczniów do podejmowania decyzji wynikających ze stopnia ich wiedzy i pewności siebie. W trakcie tych zajęć naturalnym procesem jest osiąganie sukcesu w przypadku posiadania wiedzy na określony temat. Następuje ugruntowanie i poszerzenie znanych faktów, uczestnicy zajęć poznają też wiele nowych informacji związanych z szeroko rozumianą sztuką – malarstwem, rzeźbą, architekturą, muzyką, a nawet filmem. Eksponowana szczególnie jest sztuka polska. Do prowadzenia zajęć wykorzystywane są środki audiowizualne – komputer, projektor multimedialny, nośniki danych

Angielski wokół nas

W Gimnazjum przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chobieni od grudnia 2010 roku  realizowany jest projekt „Mała Szkoła Duża Szansa” w ramach którego odbywają się zajęcia z języka angielskiego. Zorganizowano 4 grupy 15-osobowe składające się z uczniów Gimnazjum prowadzone przez Panie: Halinę Kowalową i Edytę Zgobik-Płatek. Uczniowie wyposażeni zostali w podręczniki, umożliwiające pracę z tablicą interaktywną, co znacząco wpływa na doskonalenie i pogłębienie umiejętności i kompetencji językowych. Ponadto, uczestnicy projektu osłuchują się z językiem angielskim poprzez oglądanie filmów w tym języku.

Same plusy z matematyki

W grudniu w ramach projektu odbyły się trzy zajęcia „SAME PLUSY Z MATEMATYKI” prowadzone przez Panią Agnieszkę Kogut. Brało  w nich udział 16 uczniów gimnazjum. W trakcie zajęć doskonalono umiejętności dotyczące geometrii przestrzennej. Uczniowie aktywnie brali w nich udział. Podczas zajęć rysowali siatki i budowali różne bryły przestrzenne oraz opisywali ich własności.

Przedsiębiorczość

W ramach zajęć „Przedsiębiorczość” prowadzonych w gimnazjum przez Pana Krzysztofa Próchnickiego , w grudniu odbyły się zajęcia pod nazwą  „Pieniądz i jego historia”. W czasie spotkania odbyła się dyskusja – co to jest pieniądz i do czego służy. Uczestnicy przedstawili rodzaje pieniądza (kruszcowy, symboliczny, bezgotówkowy, elektroniczy) . Następnie zostali zapoznani   z nowymi dla nich pojęciami tj.: baterem, płacidłami, pierwszymi pieniędzmi oraz historią pieniądza papierowego czyli banknotów. Wybrani uczestnicy zajęć wyjaśniali jak rozumieją pojecie „bicie monet”. Młodzież poznała również cechy pieniądza oraz jego funkcje.

Świadomość i ekspresja kulturalna

W grudniu odbywały się zajęcia  pt. „Świadomość i ekspresja kulturalna”. W zajęciach  prowadzonych przez Panią Monikę Straszewską uczestniczą uczniowie klasy I „A” gimnazjum. Tematem przewodnim były „Tradycje i obrzędy Świąt Bożego Narodzenia”. W ramach zajęć realizowano następujące cele: rozwijanie umiejętności tworzenia rękodzieła artystycznego , kształtowanie zainteresowań i zamiłowań plastycznych uczniów ,doświadczanie nowych, eksperymentalnych technik prac malarskich i  podniesienie poczucia własnej wartości poprzez własną twórczość. W ramach zajęć wykonano ozdoby choinkowe i kartki świąteczne. Podsumowaniem działań było zorganizowanie wystawy prac plastycznych uczestników zajęć.

Zajęcia wyrównawcze w świetlicach

W grudniu rozpoczęły się również zajęcia wyrównawcze w świetlicach wiejskich z zakresu programu nauczania realizowanego w szkole podstawowej i gimnazjum. Zajęcia dla uczniów z Orska  w ramach projektu prowadziła Pani Renata Fechner-Próchnicka, a dla uczniów w Radoszycach  prowadzone  były  przez  Panią Renatę Kucharzów. Zajęcia odbywały sięw godzinach popołudniowych w dniach: wtorek , środa i czwartek.

Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach , stawiali pytania i dochodzili do właściwych rozwiązań . Była to praca indywidualna bądź grupowa. Przeważnie odrabiane były zadania domowe. Nauczyciele starali się naprowadzić uczniów na właściwy trop w rozwiązywaniu tych zadań. Często uczniowie z klas starszych pomagali młodszym kolegom. Przy okazji dzieci rozwijały umiejętność czytania ze zrozumieniem i rozumowania .Wykonywanie zadań domowych w spokojnej atmosferze , przy właściwym ukierunkowaniu toku myślenia przez nauczyciela dawało dzieciom zadowolenie z własnej pracy i pogłębiło  wiarę we własne umiejętności.

Koordynator Partnera Projektu

Roman Kuziak

Szkolenie na temat „Równość kobiet i mężczyzn”


W dniu 21 grudnia 2010 r. w Chobieni odbyło się szkolenie dla osób związanych z realizacją projektu „Mała Szkoła Duża Szansa!” w zakresie równości płci. Szkolenie „Równość kobiet i mężczyzn” przeprowadził Pan Maciej Kamiński. Cele jakie założono to:

•         zrozumienie istoty równości szans – czym jest, a czym nie jest,

•         zdobycie podstawowych informacji z zakresu polityki równości,

•         zwiększenie wrażliwości uczestników szkolenia w obszarach w których najczęściej dochodzi do dyskryminacji ,

•         zapoznanie z założeniami równości płci w UE .

 

Na wstępie edukator wprowadził uczestników do tematyki równości płci, następnie szczegółowo omawiano pojecie dyskryminacji, czyli działania polegające na różnicowaniu, wyłączaniu lub ograniczaniu lub uniemożliwianiu jednej z płci korzystania na równi z zasobów, praw człowieka, dóbr osobistych oraz podstawowych wolności w życiu politycznym, gospodarczym, społeczny, kulturalnym czy też obywatelskim.

W dalszej części szkolenia omawiano obszary dyskryminacji kobiet i bariery w osiągnięciu pełnej równości. Szczegółowo rozpatrywano czym jest gender – czyli płeć biologiczna i kulturowa. Uczestnicy bardzo dużo rozmawiali na temat stereotypów funkcjonujących w naszym społeczeństwie w zakresie płci. W ostatnim module szkolenia omawiano politykę równości w Unii Europejskiej. Wszyscy uczestnicy szkolenia byli z zawartej tematyki bardzo zadowoleni, a założone cele zostały osiągnięte.

Koordynator Partnera Projektu Gminy Rudna
Roman Kuziak