W ramach projektu ”Mała szkoła Duża szansa!” realizowanemu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Chobieni, który współfinansuje Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki., w kwietniu 2011 r , prowadzono różnorodne zajęcia:

W Szkole Podstawowej:

Ortografia w praktyce

W kwietniu odbyło się siedem zajęć pod nazwą „Ortografia w praktyce” prowadzonych przez panią Anetę Kantowicz. W trakcie zajęć uczniowie doskonalili znajomość zasad ortografii dotyczących pisowni wyrazów z ż, rz, h i ch. Naukę wspomagano ćwiczeniami z cyklu Ortografitii, przeznaczonych dla uczniów dyslektycznych i mających szczególne trudności w nauce ortografii. Ćwiczenia koncentrowały się także na usprawnianiu percepcji grafo – motorycznych, analitycznego myślenia i wyciągania wniosków. Podczas zajęć poruszono także zagadnienie dotyczące równości płci, w tym celu przeprowadzono odpowiednie gry i zabawy.

W kwietniu odbyły się trzy zajęcia „Ortografia w praktyce”, prowadzonych przez panią Katarzynę Bolińską – Maciesza. Uczniowie zapoznali się z podstawowymi zasadami pisowni wielka literą oraz z łączną i rozdzielną pisownią z „nie” z różnymi częściami mowy i pisownią samogłosek „ą” i „ę”. Dzieci wykonywały liczne zadania ćwiczące pamięć i funkcje słuchowo-jezykowe. Wiele zadań stymulowało również twórcze myślenie u dzieci. Stopień trudności ćwiczeń jest zróżnicowany, sporo z nich jest żartobliwych i ma charakter zabawy, co służy podniesieniu motywacji uczniów. Dzieci chętnie biorą udział w zajęciach, z zapałem i wielką energią rozwiązują liczne zadania.

Na kwietniowych zajęciach została również przeprowadzona pogadanka na temat równości płci.

Z matematyką na TY

Podczas zajęć  „Z MATEMATYKĄ NA TY”, prowadzonych przez panią Krystynę Cieślikuczniowie układali i rozwiązywali zadania związane z remontem podłogi, w których odczytywali informacje z planu, obliczali ilość potrzebnych materiałów oraz kosztorys na podstawie zgromadzonych informacji o cenach materiałów. Uczniowie ułożyli także ankietę dotyczącą równości płci-równych szans kobiet i mężczyzn.

W kwietniu odbyły się trzy spotkania, prowadzone przez panią Dorotę Drak w których uczestniczyli uczniowie klas IV –V biorących udział w zajęciach „ Z matematyką na Ty. Uczniowie przygotowali  dużo ciekawostek i zadań do rozwiązania w świątecznym biuletynie „I ty możesz zostać Pitagorasem”  miedzy innymi zadania z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Rozwiązywanie zagadek i łamigłówek logicznych to ciekawa i produktywna forma spędzania wolnego czasu. Przedstawiane w takiej postaci zadania uczą i ćwiczą nasz umysł. Ich oryginalność sprawia, że potrafią zainteresować właściwie każdego. Matematyka uczy nie tylko odszyfrowywania zlepka cyfr i różnych znaków, czy stosowania algorytmów, ale uczy również, a może przede wszystkim, logicznego myślenia. W myśl tego w naszym biuletynie można znaleźć ciekawe szyfrogramy i kryptogramy. Można także dowiedzieć się, co to są liczby trójkątne i utrwalić swoje wiadomości o liczbach pierwszych i złożonych rozwiązując zagadkę liczbową. Polecamy również zadania interpretujących liczby za pomocą reklam świątecznych. Jak zwykle dawka humoru i zabawy z cyklu „Matematyka na wesoło”. Wszyscy uczniowie, zarówno chłopcy jak i dziewczynki wykonywali te same zestawy zadań zadania, które spotkały się z ogólną aprobatą.

Przygoda z językiem angielskim

Na zajęciach z języka angielskiego organizowanych przez panią Małgorzatę Woźniak-Węgrzyn, w szkole podstawowej, uczniowie doskonalili dialogi dotyczące   opisywania zwierząt domowych, utrwalali znajomość oraz poznawali nowe słownictwo związane z zainteresowaniami, hobby, uczyli się pytać o czas, dzień, miesiąc. Poznane słownictwo i konstrukcje zdaniowe utrwalane były poprzez granie w gry anglojęzyczne.   Oglądali również   krótkie filmy dotyczące   zainteresowań, hobby, różnych form spędzania wolnego czasu. Tłumaczyli  dialogi z filmów, co poprawiło przez uczniów rozumienia w języku angielskim.

Warsztaty teatralne

W kwietniu odbyło się 8 godz. zajęć koła teatralnego. Wszystkie zajęcia odbyły się zgodnie z harmonogramem i zaplanowanymi celami. Zostały zrealizowane następujące cele:

-      kształcenie umiejętności współpracy w zespole,

-      rozwijanie wyobraźni, inwencji twórczej i wrażliwości zmysłowej,

-      kształtowanie umiejętności przekazywania różnorodnych treści poprzez gest, ruch, mimikę,

-      kształcenie umiejętności panowania nad własnymi emocjami,

-      stwarzanie możliwości samorealizacji, akceptacji siebie, podnoszenie oceny własnej wartości,

-      kształcenie umiejętności prawidłowego zachowania się na scenie,

-      wdrażanie do dbałości o czystość i kulturę słowa

-      nauka piosenki.W tym miesiącu dzieci świetnie opanowały pamięciowo swoje role, dlatego przystąpiliśmy do pierwszych prób. Nie ominęło się bez potknięć i pomyłek, ale nie zraziliśmy się tym, pierwsze próby, bowiem zawsze są najtrudniejsze. Uczniowie nauczyli się także dwóch piosenek: „Uroda twoja lśniła”, „I tylko Śnieżka o niczym, nie wie”

Dzieci w dalszym ciągu pracowały nad dekoracją, wykonały kwiaty i krzewy.

Zajęcia sportowe – liga unihokeja

W kwietniu odbyły się kolejne rozgrywki SZKOLNEJ LIGI UNIHOKEJA .

Rozegrany został finał B pomiędzy klasami    IVab i   Va . Reprezentacje klas walczyły o miejsca IV-VI W zawodach uczestniczyły reprezentacje klas szkoły podstawowej liczące od 6 do 9 osób. W finale B poszczególne klasy uzyskały następujące miejsca:

- IV miejsce V a  

- V miejsce IV a 

- VI miejsce IV b.

Finał grupy A zostanie rozegrany w maju.


W Gimnazjum:

Język Polski w kulturze i sztuce

W kwietniu zajęcia odbywały się w podobnej formie jak dotychczas. Prezentacje multimedialne dotyczące różnych zagadnień związanych ze sztuką obejmowały dwie grupy – uczniów klas trzecich oraz uczniów klas pierwszych i drugich. W kwietniu na prowadzonych przez panią Monikę Straszewską zajęciach sprawdzano wiedzę o sztuce w formie Quizu z pytaniami. Na kolejnych zajęciach również rozpoznawano przedstawicieli sztuki, których poznano na wcześniejszych zajęciach. W kwietniu pracowano nad określeniem zastosowania frazeologizmów w codziennym języku oraz poezji. Omawiano możliwości istnienia współczesnej młodzieży bez Internetu. Na ostatnich zajęciach wypracowywano niewerbalne metody wyrażania treści.

Angielski wokół nas

W kwietniu na zajęciach „Angielski wokół nas”, organizowanych przez panie- Edytę Zgobik-Płatek i Halinę Kowalową, uczniowie realizowali zagadnienia: pogoda, ubranie, rzeczy osobiste, zagrożenia, równość płci, w ramach których utrwalali wiedzę słownikową, gramatyczną oraz umiejętność czytania ze zrozumieniem, słuchania ze zrozumieniem jak również wypowiadania się w powyższych tematach. Ponadto, dziewczęta i chłopcy doskonalili umiejętność wypowiedzi pisemnej. Opisywali warunki pogodowe w swoim kraju oraz ubiór ludzi na obrazkach i zdjęciach. Wykonano także plakaty świąteczne o tematyce „Wielkanoc”.

Same plusy z matematyki

W ramach projektu odbyło się pięć zajęć "Same plusy z matematyki" prowadzonych przez Panią Agnieszkę Kogut. Podczas zajęć została przeprowadzona pogadanka na temat równości płci. Na zakończenie została wykonana krzyżówka dotycząca tego tematu. W trakcie zajęć doskonalone były również umiejętności dotyczące geometrii przestrzennej. Na zajęciach poznaliśmy nowe bryłę ostrosłupy. Uczniowie, podczas zajęć, uczyli się rozpoznawać, nazywać i rysować siatki ostrosłupów, a także poznawali ich własności. W grupach losowali zadania, w których należało narysować siatkę danego ostrosłupa i podać jego nazwę oraz jego własności. Na ostatnich zajęciach zaczęliśmy kleić wylosowane ostrosłupy.

W kwietniu odbyły się trzy spotkania, w których uczestniczyli uczniowie klas II gimnazjum biorących udział w zajęciach „Same plusy z matematyki”, w ramach realizacji projektu „Mała szkoła duża szansa”. Zajęcia prowadziła pani Dorota Drak Uczniowie poznali sylwetkę znanego włoskiego matematyka Leonarda Fibonacciego. Uczniowie dowiedzieli się, co to są ciągi Fibonacciego i poznali ich zastosowanie w wielu aspektach np. w przyrodzie, malarstwie i muzyce. Następnym znany matematykiem poznanym na zajęciach był Blaise Pascal. Uczniowie dowiedzieli się, co to jest trójkąt Pascala, jak go utworzyć i gdzie możne być wykorzystany. Zapoznali się także ze znanymi kobietami, które miały znaczny wpływ na rozwój matematyki. Nic tak nie ćwiczy pamięci, wyzwala kreatywności i uczy niesztampowego myślenia, jak rozwiązywanie zadań logicznych, których rozwikłania podjęli się  uczniowie na zajęciach.

Przedsiębiorczość

W ramach zajęć „Przedsiębiorczości” podejmowano działania promujące zatrudnienie, łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację zawodową za pomocą instytucji rynku pracy tj.:

a)      publicznych służb zatrudnienia

b)      agencji zatrudnienia

c)      instytucji szkoleniowych

d)      instytucji dialogu społecznego

e)      instytucji partnerstwa lokalnego

f)        Ochotnicze Hufce Pracy

Prowadzący zajęcia, pan Krzysztof Próchnicki, omawiał również zagadnienia równości szans kobiet i mężczyzn w podejmowaniu pracy.

W następnej części zajęć każdy redagował list motywacyjny. Zwracając uwagę na rozmieszczenie danych (imię, nazwisko, miejscowość, data…) i formę listu. Zwróciliśmy uwagę również na to jak rozmieszczać akapity i akcentować sprawy najważniejsze.

W końcowej części zajęć pisaliśmy curriculum vitae (CV). Według następującej kolejności: dane osobowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, inne umiejętności, zainteresowania,referencje.

Świadomość i ekspresja kulturalna

W kwietniu odbyły się zajęcia pt. „Świadomość i ekspresja kulturalna”. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy I „A” gimnazjum. Przewodnim tematem zajęć organizowanych przez panią Monikę Straszewską były Tradycje Świąt Wielkanocnych.

Podczas zajęć uczniowie samodzielnie wykonywali tradycyjne pisanki, które eksponowano na kiermaszu świątecznym. Czym różni się śmigus od dyngusa? Jak powinna wyglądać tradycyjna palma wielkanocna? Czy nasze prababcie obchodziły Święta Wielkiej Nocy tak samo, jak my dziś? Odpowiedzi na te i na wiele innych pytań padały podczas zajęć.  

Głównym celem zajęć było m.in. rozwijanie umiejętności tworzenia rękodzieła artystycznego, doświadczanie nowych, eksperymentalnych technik a także kształtowanie zainteresowań i zamiłowań plastycznych ucznia.

Zajęcia wyrównawcze w świetlicach

Na zajęciach prowadzonych przez panią Renatę Próchnicką w Orsku, w bieżącym miesiącu dzieci uzyskiwały pomoc w odrabianiu zadań domowych. Zajęliśmy się także wyszukiwaniem informacji w encyklopediach i słownikach. Uczniowie poznali różnice między encyklopedią i słownikiem. Zrozumieli znaczenie umiejętności posługiwania się encyklopedią i słownikiem w procesie samodzielnego uczenia się .Uczyli się wyszukiwać potrzebną informacje w encyklopedii i słowniku – właściwie odczytywać skróty użyte w wydawnictwach informacyjnych . Dziewczęta i chłopcy korzystali także z zasobów biblioteki działającej w świetlicy w Orsku. Uczyli się, jak zgodnie z regulaminem , określać treść i wartość książki , rozumieć wpływ zainteresowań na dobór książek .

Zajęcia wyrównawcze w Radoszycach, w marcu prowadzone były we wtorek, środę i czwartek, każdego tygodnia przez panią Renatę Kucharzów.

Uczniowie podczas zajęć systematycznie odrabiali zadania domowe z różnych przedmiotów. Gimnazjaliści skupiali się przede wszystkim na samodzielnym wykonywaniu zadań, a uczniowie Szkoły Podstawowej w niektórych zadaniach oczekiwali pomocy, przede wszystkim z matematyki oraz języka polskiego. Forma odrabiania zadań była różnorodna, część zadań była pisemna,  część ustna. Podczas napotykania trudności uczniowie udzielali sobie wzajemnej pomocy, tłumacząc niezrozumiałe partie materiału.

 „Metody skutecznego uczenia się” oraz „Ja, obywatel – moje prawa i obowiązki”


W kwietniu 2011 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Chobieni w ramach projektu ”Mała szkoła Duża szansa!”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, odbyły się szkolenia dla uczniów klas pierwszych gimnazjum: „Metody skutecznego uczenia się” oraz „Ja, obywatel – moje prawa i obowiązki”.


Podczas zajęć z zakresu podstawowych metod i technik uczenia się, uczestnicy i uczestniczki otrzymali praktyczne informacje z zakresu organizacji nauki, zarządzania sobą w czasie i kontroli stresu. Omówione zostały zasady funkcjonowaniu mózgu oraz ich wpływ na zapamiętywanie i przyswajanie informacji. Następnie uczestnicy zostali zaznajomieni z wpływem stresu na codzienne funkcjonowanie i efektywność nauki, przekazana została wiedza na temat różnych rodzajów stresu, technik jego obniżania i znajdowania optymalnego stresu. W drugiej części zajęć uczniowie poznali podstawy techniki szybkiego czytania, skutecznego tworzenia notatek za pomocą map myśli oraz rozwiązali test VARK, dzięki któremu poznali dominujący sposób reprezentacji (wzrokowcy, słuchowcy etc.) i dowiedzieli się w jaki sposób przekłada się to na przyswajanie przez nich informacji. Szkolenie przeprowadzone zostało w sposób równościowy zgodnie z Modelem GenderTrends.

W czasie szkolenia „Ja, obywatel – moje prawa i obowiązki ”z zakresu podstawowych zagadnień prawnych, gimnazjaliści i gimnazjalistki mogli poznać aspekty prawa cywilnego, karnego i konsumenckiego dotyczącego młodych ludzi. Głównym celem zajęć było zapoznanie uczniów z podstawowymi pojęciami występującymi w prawie oraz zwiększenie świadomości dotyczącej praw przysługujących młodym ludziom. W pierwszej części zajęć przedstawiona została definicja nieletniego i osoby małoletniej, wskazane zostały różnice pomiędzy odpowiedzialnością karną i odpowiedzialnością cywilną, omówiono odpowiedzialność osób nieletnich, małoletnich oraz młodocianych oraz uprawnienia policji. W drugiej części zajęć przedstawione zostały zagadnienia związane z prawem konsumenckim. Uczniowie dowiedzieli się kim jest konsument i jakie przysługują mu prawa i obowiązki. Omówiono problematykę zaciągania zobowiązań, skutków jakie niesie za sobą złożenie podpisu, w jaki sposób można dochodzić swoich roszczeń z tytułu gwarancji.

Uczestnikom i uczestniczkom przybliżono także kwestię równego statusu kobiet i mężczyzn oraz przepisy antydyskryminacyjne gwarantujące równy dostęp wszystkich grup społecznych. Szkolenie przeprowadzone zostało w sposób równościowy zgodnie z Modelem GenderTrends.


Roman Kuziak