W listopadzie 2011 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Chobieni zakończono realizację projektu ”Mała szkoła Duża szansa!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt prowadzono w Szkole Podstawowej i w Gimnazjum przez rok czasu, począwszy od listopada 2010 r. W trakcie jego trwania rozwijano wiedzę i umiejętności uczniów, prowadzono ciekawe zajęcia, organizowano szkolenia , pomagano uczniom poprzez zajęcia wyrównawcze , zorganizowano wycieczki oraz letni obóz naukowy. Wszystkie te działania prowadzono dla dzieci szkolnej i młodzieży gimnazjalnej naszych szkół.


SZKOŁA PODSTAWOWA im.BOHATERÓW WESTERPLATTE w CHOBIENI
Koło teatralne
Od grudnia do czerwca zrealizowano 48 godzin koła teatralnego. Wszystkie wcześniej założone cele zostały zrealizowane.

Głównym efektem pracy z dziećmi było wystawienie sztuki „Królewna Śnieżka”. Zajęcia koła teatralnego umożliwiły uczniom działanie, tworzenie, dociekanie dając im satysfakcję z robienia czegoś no­wego i niepowtarzalnego. Dzieci chęt­nie uczestniczyły w zajęciach, wykazując się dużą spontanicznością i pomysłowo­ścią. Jestem zdania, że poprzez tworze­nie, odkrywanie i rozwijanie własnych umiejętności, talentów, budzenie zainte­resowań artystycznych, kontakt ze szkołą i kulturą uczniowie zyskują możliwość pełniejszego rozwoju. Uważam, że na każdym etapie edukacji szkolnej szcze­gólne miejsce zajmuje aktywność twór­cza. To ona motywuje uczniów do opa­nowania różnych umiejętności, inspiruje ich do działalności, zachęca do pracy nad sobą.

Stwarzam uczniom możliwość wyra­żania siebie w sposób spontaniczny, ni­gdy nie wyhamowując ich zapału. Nie mówię, że ktoś się do jakiegoś zadania nie nadaje, umacniając w ten sposób wiarę uczniów w ich zdolności i umiejętności. Działalność plastyczna, mu­zyczna, „zabawa w teatr" mają rozbudzać wyobraźnię i pomysłowość członków projektu. Podczas zajęć dbam o to, by uczniowie mieli częsty kontakt z lekturą i sztuką poprzez udział w przedstawieniach teatralnych. Zajęcia teatralne są moim sojusznikiem w kształceniu kultury językowej uczniów, wyrazistej dykcji, prawidłowego akcep­towania i melodii zdania. Dzieci nabierają wrażliwości na piękno języka, a także otaczającego je świata. Dzieci uczą się odpowie­dzialności nie tylko za siebie i swoje przy­gotowanie, lecz także za wszystkich ko­legów biorących udział w spektaklu. Pracują nad swoim charakterem, uczą się samodyscypliny i skupiania uwagi, ćwi­czą pamięć dzięki uczeniu się tekstów. Występując na próbach przed kolegami i nauczycielami, a następnie przed pu­blicznością, uczą się radzić sobie ze stre­sem. Taka forma pracy pozalekcyjnej pozwala walczyć z nieśmiałością, z niską samooceną, stwarza sytuacje, w których łatwo jest uwierzyć w siebie, zaakcepto­wać samego siebie.

Występy dają możliwość odniesienia sukcesu także tym uczniom, którzy nie mogą wykazać się w innych dziedzinach. Na zajęcia uczęszczają także dzieci mające bardzo niskie wyniki w nauce, spra­wiające trudności wychowawcze, jak rów­nież takie, które rozpiera energia i które nie mogą znaleźć sobie miejsca w społecz­ności szkolnej. Tacy uczniowie okazują się na ogół bardzo dobrymi „aktorami”.

Na zajęciach uczniowie pogłębiają więzi koleżeńskie, nawiązują nowe przy­jaźnie, oparte na wspólnych zaintereso­waniach, nabierają wiary w siebie i we wła­sne możliwości, pracują nad swoimi negatywnymi zachowaniami i agresją.

Z moich obserwacji wynika, że relacja nauczyciel - uczeń nabiera innego charakteru. Nauczyciel poznaje poglądy, temperament, plany na przyszłość, codzienne zmartwienia i kło­poty uczniów. Staje się im bliższy, zdo­bywa ich zaufanie, a czasem nawet przy­jaźń. Grupowe przygotowanie - wspólne tworzenie scenariuszy, branie pod uwagę i dyskutowanie każdego pomysłu - wy­zwala inicjatywę współtworzenia insce­nizacji. Próby, spotkania to także rozrywka, miło spędzony czas po zajęciach lekcyjnych. Spotkaniom to­warzyszy śmiech, radość, gwar, twórczy hałas.

Ortografia w praktyce

W roku szkolnym 2010/2011  w ramach projektu „Mało szkoła duża szansa” odbyło się 30 godzin warsztatów ortograficznych PN. „Ortografia w praktyce”. Zajęcia odbywały się We wtorki każdego miesiąca i raz w sobotę.

Uczniowie otrzymali zestaw ćwiczeń terapeutycznych „Ortografitii’ rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Dysleksji . Program ten przeznaczony jest do pracy z dziećmi szczególnych trudnościach w nauce ortografii, pisania i czytania.

W czasie zajęć uczniowie samodzielnie wykonali gazetkę klasowa „Kolorowa ortografia”, która przedstawia zasady ortograficzne dot. pisowni wyrazów z „ż, rz, ó, u., h, ch.

Nauce i utrwalaniu towarzyszyły rymowane piosenki o tematyce ortograficznej pt. „Nauka mimo woli” oraz gry edukacyjne.

Wszystkie wykorzystane na zajęciach pomoce były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na ostatnich zajęciach uczniowie rozwiązali test z umiejętności stosowania ortografii                   w praktyce.

Od listopada 2010 r. do października 2011 r. odbyło się 30 godzin zajęć „Ortografia w praktyce”, których głównym celem było utrwalenie poznanych zasad ortograficznych, nauczenie się sprawdzania swoich wypowiedzi pisemnych oraz wykorzystanie poznanych reguł w praktyce. Na lekcje ortografii uczęszczało 18 uczniów klas IV SP. Dzieci pracowały w oparciu o zeszyty ćwiczeń z serii „Ortograffiti”, w których nacisk kładziono głównie na technikę czytania, czytania ze zrozumieniem, stosowania reguł ortograficznych oraz poprawnego pisania. Poprzez liczne zadania, dzieci rozwijały umiejętność czytania (tempo, technika, rozumienie), pisania (grafomotoryka, formy wypowiedzi, poprawność ortograficzną) oraz mówienie (o sobie, na określony temat). Liczne ćwiczenia, które pojawiały się na zajęciach, stymulowały twórcze myślenie, pamięć i funkcje słuchowo-językowe.

Zajęcia „Ortografia w praktyce” cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Dzieci z chęcią na nie uczęszczały, co widać po dużej frekwencji na lekcjach.

Z matematyką na TY

W zajęciach Z MATEMATYKĄ NA TY”, prowadzonych przez panią Krystynę Cieślik „uczestniczyło 15 uczniów klasy VI a. Na zajęciach tych uczniowie rozwijali swoje zainteresowania matematyczne, umiejętność logicznego myślenia, spostrzegawczości, umiejętność czytania tekstu ze zrozumieniem, stosowania schematów, symboli literowych i rysunków przy rozwiązywaniu różnych zadań i problemów. Stosowali zdobytą wiedzę w praktyce. Uczniowie układali i rozwiązywali zadania związane z remontem podłogi, w których odczytywali informacje z planu, obliczali ilość potrzebnych materiałów oraz kosztorys na podstawie zgromadzonych informacji o cenach materiałów. Uczyli się dostrzegania prawidłowości matematycznych w otaczającym świecie. Wykonali album Ludowe wycinanki i wzory zdobnicze jako przykłady figur osiowosymetrycznych. W związku z tym, iż korzystanie z usług bankowych stało się codziennością, dzięki bankom można oszczędzać pieniądze, korzystać z kredytów, zlecać usługi związane z comiesięcz­nymi opłatami, czyli oszczędzać czas i ułatwiać sobie życie uczniowie uczyli się jak narastają odsetki w kolejnych latach ( kapitalizacja odsetek) czyli umiejętnego korzystania z tych ofert. Uczniowie bardzo chętnie uczyli się obliczeń procentowych.

Program zajęć matematycznych „ Z matematyką na Ty”, przewidziany do realizacji w klasach IV-VI w ramach projektu „MAŁA SZKOŁA DUŻA SZANSA”, prowadzonych przez panią Dorotę Drak, miał na celu rozwijanie zdolności poznawczych uczniów oraz pobudzanie ich do samodzielnego i logicznego myślenia. Uczniowie doskonalili swoje umiejętności w zakresie planowania, organizacji i samodzielnej pracy oraz odpowiedzialności za jej wyniki poprzez zabawy, gry, ćwiczenia, różnego rodzaju łamigłówki umysłowe oraz ciekawostki matematyczne. Zadania, zabawy i ćwiczenia w programie zostały dobrane w taki sposób, aby pobudzały naturalne zainteresowania uczniów i zachęcały ich do twórczości na miarę indywidualnych możliwości oraz do rozwijania umiejętności poszukiwania różnych, nietypowych rozwiązań. W realizacji programu zastosowano różnorodne metody m.in.:

v     podające: objaśnienie nowego materiału za pomocą pytań z wykorzystaniem wiedzy ucznia,

v      eksponujące: pogadanka heurystyczna poprzedzona wysunięciem problemu do rozwiązania,

v     aktywizujące: gry dydaktyczne, dyskusja dydaktyczna, burza mózgów, linia czasu, metaplan,

v     problemowe: dyskusja na temat rozwiązania problemu, referaty uczniów uwzględniające ciekawostki matematyczne

v     praktyczne: pokaz połączony z konkretnym zadaniem do rozwiązania, rozwiązywanie ćwiczeń utrwalających, metoda projektu,

v     programowane: z użyciem komputerowych programów dydaktycznych i tablicy interaktywnej.

Zastosowane w programie metody i formy pracy miały stymulować wszechstronną aktywność ucznia w procesie nauczania i wychowania, uczyć przez przyswajanie, odkrywanie, przeżywanie i działanie oraz pobudzanie różnych form aktywności: emocjonalnej, werbalnej, intelektualnej, a także ruchowej i manipulacyjnej. Zajęcia miały również za zadanie wykształcenie umiejętności interpersonalnych tj. pracy w grupie. W ramach realizowanego projektu uczniowie wydawali biuletyn „ I TY MOŻESZ ZOSTAĆ PITAGORASEM”. Zabawy z matematyką odbywały się w formie zajęć pozalekcyjnych. Zasadniczym celem zajęć było stworzenie sytuacji, w której każdy uczeń osiąga sukcesy w matematyce. Przeprowadzono 30 godzin.

Na początku, przed zajęciami, przeprowadzono, pre-test, który miał na celu określenie poziomu wiedzy uczniów. W trakcie realizacji zajęć uczniowie doskonalili różnorodne umiejętności matematyczne tj.:

v     znajomość liczb trójkątnych, kwadratowych, palindromicznych, doskonałych, bliźniaczych, względnie pierwszych,

v     znajomość zasad uzupełniania i tworzenia samodzielnie kwadratów magicznych,

v     układanie krzyżówek z wykorzystaniem wiedzy matematycznej,

v     wyszukiwanie ciekawostek matematycznych przy wykorzystaniu różnych źródeł,

v     wykonywanie obliczeń na ułamkach zwykłych i dziesiętnych,

v     układanie wierszy związanych z terminami i pojęciami matematycznymi,

v     niekonwencjonalne i innowatorskie rozwiązywanie zadań oraz uzasadnianie swojego rozumowania,

v     rozwiązywanie różnorodnych zadań matematycznych w postaci: łamigłówek, krzyżówek, rebusów, zagadek liczbowych itp.,

v     współpraca w grupie dążąca do osiągnięcia zamierzonego wspólnie celu,

v     wykonywanie obliczeń czasowych, kalendarzowych, pieniężnych,

v     wykonywanie rysunków pomocniczych do analizy i rozwiązanie zadań, tekstowych

v     interpretowanie za pomocą liczb reklamy.

Podsumowaniem zajęć było przeprowadzenie pos-testu, który wykazał przyrost wiedzy uczniów w zakresie matematyki.

Przygoda z językiem angielskim

Zajęcia z języka angielskiego „Przygoda z językiem angielskim” prowadzone w szkole podstawowej w ramach projektu „Mała szkoła duża szansa” prowadzone były od grudnia 2010r. do października 2011r. w wymiarze 2 godzin tygodniowo (60 godzin).

Wszystkie zaplanowane cele zajęć zostały zrealizowane. Na wyróżnienie zasługuje opanowanie przez uczniów dialogów dotyczących dnia codziennego, co wydatnie zwiększyło umiejętności komunikowania się w języku angielskim, zwiększyło motywację uczniów do nauki języka.

Z rozmów z uczniami wynika, że podobały im się zajęcia oraz, że jest dalsza potrzeba prowadzenia tego typu zajęć.

Język angielski

Zajęcia z języka angielskiego „ Język obcy” prowadzone w szkole podstawowej w ramach projektu „Mała szkoła, duża szansa” prowadzone były od grudnia 2010r. do października 2011r. Zajęcia prowadzone były w czterech grupach ( razem 160).

Wszystkie zaplanowane cele zajęć zostały zrealizowane. Na wyróżnienie zasługuje zwiększenie zasobu słownictwa z języka angielskiego, zwiększenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz kontaktu z żywym językiem angielskim poprzez oglądanie filmów w języku angielskim, opanowanie przez uczniów dialogów dotyczących dnia codziennego, co wydatnie zwiększyło umiejętności komunikowania się uczniów w języku angielskim oraz motywację do nauki języka.

Zajęcia sportowe – liga unihokeja

Zajęcia sportowe „Szkolna liga unihokeja” prowadzone były od grudnia 2010 r. do maja 2011 r. W ramach zajęć prowadzone były rozgrywki sportowe, w których brały udział drużyny reprezentujące klasy IV-VI szkoły podstawowej składające się z 8 do 10 zawodników ( drużyny składały się z dziewcząt i chłopców). Przeprowadzonych zostało osiem turniejów cząstkowych oraz wyłoniono zwycięzców ligi. Wszystkie zaplanowane cele zajęć zostały zrealizowane. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w rozgrywkach. Dzięki uczestnictwu w zajęciach przede wszystkim udoskonalili swoje umiejętności organizacyjne oraz umiejętności współdziałania w grupie, co jest bardzo ważne dla wszelkich późniejszych działań wymagających pracy zespołowej.

 Z rozmów prowadzonych z uczniami wynika, że jest duża potrzeba prowadzenia tego typu zajęć.

Ostateczne wyniki Ligi

I miejsce VI B   

 II miejsce V B 

III miejsce VI B 

IV miejsce VA

V miejsce IVA

VI miejsce IVB

 Podczas poszczególnych turniejów unihokeja prowadzone były pogadanki na temat równości płci.

GIMNAZJUM w CHOBIENI


Angielski wokół nas

Zajęcia z języka angielskiego „angielski wokół nas” w ramach projektu „Mała Szkoła Duża Szansa” prowadzone były w czterech grupach z uczniami Gimnazjum. Obywały się one od grudnia 2010 roku do czerwca 2011 roku (razem 160).

Wszystkie zaplanowane cele zostały zrealizowane. Uczniowie rozwijali swoje umiejętności w zakresie czytania tekstów ze zrozumienie, słuchania ze zrozumieniem, reagowania językowego oraz pisania krótkich tekstów. Zajęcia te miały na celu poszerzenie           i rozwinięcie umiejętności, wymaganych na egzaminie gimnazjalnym. Uczniowie czytali teksty, słuchali, oglądali filmy w wersji obcojęzycznej oraz pisali teksty użytkowe o tematyce zgodnej z potrzebami uczniów oraz wymaganiami egzaminacyjnymi. Ponadto, gimnazjaliści utrwalili i poszerzyli swój zakres słownictwa, poprzez różnorodne gry i zadania rozwijające wymowę i pisownie nowych słów. Wykonano plakaty w grupach, które zawierały ilustracje    i opisy w języku angielskim. Uczniowie pracowali na zajęciach z podręcznikami kompatybilnymi z tablicą interaktywną „Access”, co wzbudziło ich motywację i zaangażowanie na spotkaniach.

W rozmów z uczestnikami projektu „Mała Szkoła Duża Szansa” wynika, że zajęcia te były dla nich wartościowe i korzystne. Wyrazili oni również chęć uczestniczenia w tego rodzaju zajęciach w przyszłości.


Same plusy z matematyki


Zajęcia „SAME PLUSY Z MATEMATYKI” prowadzone w klasie IIB gimnazjum w ramach projektu „Mała szkoła, duża szansa” prowadzone były od grudnia 2010 r. do października 2011 r. w wymiarze 1 godzina tygodniowo. W zajęciach wzięło udział 16 uczniów.

Wszystkie zaplanowane cele zajęć zostały zrealizowane. W trakcie zajęć doskonalone były umiejętności dotyczące geometrii przestrzennej. Uczniowie aktywnie brali udział w zajęciach. Na uwagę zasługuje zwiększenie wiedzy na temat brył przestrzennych, umiejętność wskazywania ich własności, łatwość w nazywaniu brył oraz obliczaniu ich pól i objętości. Podczas zajęć uczniowie dostrzegli również przydatność zdobytej wiedzy w życiu codziennym.

Z rozmów z uczniami wynika, że podobały im się zajęcia oraz, że jest dalsza potrzeba prowadzenia tego typu zajęć.

„Same plusy z matematyki” program zajęć matematycznych w ramach projektu „MAŁA SZKOŁA DUŻA SZANSA” został napisany z myślą o uczniach klas II Gimnazjum. Zawiera on treści, które pozwoliły na utrwalenie i pogłębienie wiedzy zdobytej w szkole, rozwijanie zainteresowań matematycznych a także na wdrożenie uczniów do samodzielnego i logicznego myślenia, wyciągania i formułowanie wniosków oraz ich uzasadniania, zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce, korelacji z innymi przedmiotami, posługiwania się językiem matematycznym. Zajęcia rozwijały umiejętności logicznego myślenia, spostrzegawczości, odkrywania reguł i prawidłowości. Uczniowie doskonalili swoje umiejętności w zakresie planowania, organizacji i samodzielnej pracy i odpowiedzialności za jej wyniki oraz kształtowali w sobie pozytywne nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego. Zastosowane w programie metody i formy pracy miały stymulować wszechstronną aktywność ucznia oraz nauczyć go matematyzowania sytuacji przedstawionych słownie oraz obserwowanych w otoczeniu. Zajęcia miały również za zadanie, wykształcenie umiejętności interpersonalnych tj. pracy w grupie. Program został skonstruowany tak, aby pokazać uczniom, że ucząc się matematyki możemy się dobrze bawić. Zabawy z matematyką odbywały się w formie zajęć pozalekcyjnych. Przeprowadzono 30 godzin.

W realizacji programu zastosowano różnorodne metody m.in.:

v     podające : pogadanka, opowiadanie, anegdota,

v     problemowe: gry dydaktyczne, inscenizacja, dyskusja dydaktyczna „burza mózgów”,

v     praktyczne: metoda projektu, pokaz,

v     programowane: z użyciem komputera i tablicy interaktywnej.

Na początku, przed zajęciami, przeprowadzono pre-test, który miał na celu określenie poziomu wiedzy uczniów. Dzięki realizacji zajęć uczniowie: 

v     znają i stosują metody szybkiego liczenia,

v     znają nazwiska najsłynniejszych matematyków i okresy, w których żyli oraz ich osiągnięcia,

v     układają wiersze i  piosenki związane z terminami i pojęciami matematycznymi,

v     piszą scenariusze bajek matematycznych,

v     potrafią ułożyć scenkę rodzajową o wybitnym niemieckim matematyku Carlie F. Gausse,

v     wiedzą, co to są liczby Fbonacciego,

v     znają zasadę tworzenia Trójkąta Pascal i jego zastosowanie,

v     rozwiązują zadania logiczne poprzez analizę i rozumowanie,

v     samodzielnie układają gry matematyczne wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności.

Podsumowaniem zajęć było przeprowadzenie pos-testu, który wykazał przyrost wiedzy uczniów w zakresie matematyki.

Świadomość i ekspresja kulturalna

W czasie zajęć młodzież zapoznała się z biografią oraz przykładami twórczości wielkich mistrzów europejskich tj: Francis Bacon, Salvadore Dali, Albrecht Dürer, Anton van Dyck, Vincent van Gogh, Rembrandt van Rijn, Rafael Santi, Leonardo da Vinci. Na zajęciach, przy pomocy prezentacji multimedialnych rozwijano ekspresję i świadomość kulturalną poprzez pokazywanie obrazów – dzieł sztuki i różnych innych form działalności kulturalnej człowieka. W formie quizu prowadzono sprawdzanie wiedzy o sztuce, w naciskiem położonym na architekturę i malarstwo, literaturę, rzeźbę.

Zajęcia wyrównawcze w świetlicach

Zajęcia wyrównawcze w Radoszycach miały na celu, rozwijanie podstawowych umiejętności służących świadomemu uczeniu się , głównie umiejętności czytania , pisania , liczenia wypowiadania się poprzez uzupełnianie poznanej partii materiału oraz utrwalaniu i pogłębianiu wiadomości ucznia.

Ponadto mobilizowały uczniów do systematyczności i samodzielności w odrabianiu zadań a także przełamywały niechęć i rezygnację przy napotkaniu trudności.

Zajęcia uwzględniały indywidualne potrzeby dziecka, umacniały wiarę we własne siły i umożliwiały osiąganie sukcesu w zaliczeniach poszczególnych przedmiotów w szkole.

Największym zainteresowaniem wśród uczniów cieszyły się zajęcia utrwalające poznany materiał w szkole ,aby mogli pozytywnie napisać sprawdzian czy kartkówkę . 

Podczas zajęć uczniowie wielokrotnie tłumaczyli sobie niezrozumiałe partie materiału, przez co lepiej go sobie utrwalali.

Z rozmów przeprowadzonych z uczniami uczestniczącymi w spotkaniach , w dalszym ciągu, chcieliby ,aby tego typu zajęcia były prowadzone w ich miejscowości, gdyż jest to dla nich duża pomoc .

Podsumowaniem zajęć było przeprowadzenie post-testu .