W ramach projektu ”Mała szkoła Duża szansa!” realizowanemu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Chobieni, który współfinansuje Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki., w maju 2011 r , kontynuowano prowadzenie różnorodnych zajęć dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

W Szkole Podstawowej:

Ortografia w praktyce

W maju 2011 r. odbyły się cztery zajęcia „Ortografia w praktyce”, prowadzone przez panią Katarzynę Bolińską – Maciesza.

Uczniowie klas czwartych w dalszym ciągu doskonalili swoje umiejętności z zakresu ortografii i kaligrafii. Dzieci rozwiązywały ćwiczenia słownikowe, logiczne, które kształcą umiejętności poprawnej pisowni oraz twórczego myślenia. Na zajęciach realizowano tematykę związaną z pisownią: samogłosek „ą”, „ę”, wyrazów z „ó” i „u” i wielką literą.

 

Dziewczęta i chłopcy poznawali zasady pisowni z „rz” i „ż” oraz „ch” i „h”. W czasie zajęć prowadzonych przez panią Anetę Kantowicz uczniowie doskonalili pisownię wyrazów zakończonych na –ji, -ii, -i, utrwalali zasady pisowni wielką i małą literą  oraz interpunkcji w zdaniach pojedynczych i złożonych. Dzieci chętnie uczyły  się  śpiewać  wesołe piosenki w rytmie rap o tematyce ortograficznej, które sprzyjają lepszemu zapamiętaniu ortografii. Na ostatnich zajęciach w tym miesiącu uczniowie rozwiązali test ze znajomości reguł ortograficznych.

Warsztaty teatralne

W tym okresie odbyło się 8 godz. zajęć koła teatralnego. Dziewczynki i chłopcy świetnie opanowali pamięciowo swoje role, dlatego przystąpiono do pierwszych prób na scenie.

Drugoklasiści wykonali także koronę dla złej królowej i księcia oraz przygotowali zaproszenia dla rodziców na przedstawienie.

Nie ominęło się bez potknięć i pomyłek, ale dzieci nie zraziły się tym, pierwsze próby, bowiem zawsze są najtrudniejsze. Uczennice i uczniowie nauczyli się piosenki: „Siedmiu braci krasnoludków”.

Z matematyką na TY

Podczas zajęć  „Z MATEMATYKĄ NA TY”, prowadzonych przez panią Krystynę Cieślik uczniowie układali i opracowywali ankiety, sporządzali wykresy temperatury powietrza na podstawie tygodniowych pomiarów oraz układali i rozwiązywali zadania dotyczące ekologii i demografii.

W maju odbyły się cztery spotkania prowadzone przez panią Dorotę Drak, w których uczestniczyli uczniowie klas IV –V biorących udział w zajęciach „ Z matematyką na Ty”, w ramach realizacji projektu „Mała szkoła duża szansa”. Uczniowie rozwiązywali i układali zadania, do których dane zawarte były w tabelkach. Tego typu zadania są bardzo przydatne w życiu codziennym. Następnie zaznajomili się z historią gry Sudoku i metodami jej rozwiązywania. Dzięki nabytej wiedzy samodzielnie rozwiązywali i układali plansze Sudoku. Gra ta rozwija logiczne myślenie i uczy cierpliwości. Ponadto uczniowie dowiedzieli się, co to są liczby kwadratowe i poznali sposoby ich wyznaczania. Uczniowie stworzyli podczas zajęć własną grę planszową sprawdzająca ich wiedzę matematyczną. Ten sposób testowania wiedzy bardzo przypadł im do gustu. Wszystkie powyższe gry i zadania znajdują się w majowo- czerwcowym numerze biuletynu „I Ty możesz zostać Pitagorasem”.

Przygoda z językiem angielskim

Na  zajęciach z języka angielskiego  w szkole podstawowej, prowadzonych przez Małgorzatę Woźniak-Węgrzyn, dziewczęta i chłopcy  uczyli się pytać o kierunek, poznawali słownictwo związanego z  miastem, transportem, obiektami znajdującymi się na ulicach, sklepami, placami zabaw. Nowopoznane słownictwo utrwalali poprzez gry anglojęzyczne- Memory games. Oglądano również   krótkie filmy dotyczące    miasta, poruszania się po mieście, znajdujących się w mieście sklepów i centrów handlowych. Dziewczęta i chłopcy tłumaczyli dialogi z filmów . Podczas wszystkich zajęć korzystano z tablicy interaktywnej. Na zajęciach prowadzono pogadanki dotyczące równości płci.

Zajęcia sportowe – liga unihokeja

W maju odbyła się kolejna tura rozgrywek  SZKOLNEJ LIGI UNIHOKEJA. Rozegrany został finał A pomiędzy klasami   V B  , VI A i VI B. Reprezentacje klas walczyły o miejsca I-III.  W zawodach uczestniczyły reprezentacje klas  szkoły podstawowej liczące od 6 do 9 osób. Ostatni turniej zakończył cykl rozgrywek SZKOLNEJ LIGI UNIHOKEJA. Mistrzami Szkoły Podstawowej została klasa VI B. W finale A  poszczególne klasy uzyskały następujące miejsca: I  miejsce VI B,   II miejsce V B,  III miejsce VI B. Kolejne miejsca zajęły klasy: IV miejsce VA, V miejsce IVA,VI  miejsce IVB. Podczas prowadzonych przez pana Ryszarda Węgrzyna turniejów unihokeja, przeprowadzono z dziewczętami i chłopcami  pogadanki na temat równości płci.

W Gimnazjum:

Język Polski w kulturze i sztuce

W maju zajęcia odbywały się zgodnie z ustalonym harmonogramem. Grupy zjawiały się na zajęciach w piątki w ustalonym porządku. Na zajęciach pracowano głównie z użyciem projektora multimedialnego. Omawiane treści były ilustrowane z komputera poprzez ten projektor. Omawiano zagadnienia wcześniej poznane, utrwalano poznane treści. Dotyczyły one różnych zagadnień ze sztuki. Przypominano podstawy kompozycji malarskich, omawiano najczęstsze tematy obrazów (sceny batalistyczne, portrety, sceny rodzajowe, martwe natury, akty, pejzaże, weduty, mariny). Uczniowie weryfikowali swoją wiedzę w konkursach, w których rywalizowali o jak największą ilość poprawnych odpowiedzi. W maju poznawano również różnorodne przysłowia, jako wyraz mądrości narodów. Skupiano się jednak na przysłowiach polskich.

Angielski wokół nas

W maju podczas zajęć „Angielski wokół nas” uczniowie doskonalili swoje umiejętności w zakresie tematycznym: dzikie zwierzęta, zwierzęta domowe, problemy zdrowotne, pory roku, moda, zawody. Z tego zakresu czytane były teksty ze zrozumieniem oraz odbierano teksty słuchowe. Ponadto, uczniowie opisywali zwierzęta, warunki pogodowe w różnych porach roku, wykonywane zawody w celu doskonalenia umiejętności wypowiedzi pisemnej. Dziewczęta i chłopcy wykonali również plakaty z ulubionymi zwierzętami .

Same plusy z matematyki

W maju odbyły się cztery spotkania, w których uczestniczyli uczniowie klas II gimnazjum biorących udział w zajęciach „Same plusy z matematyki”, w ramach realizacji projektu „Mała szkoła duża szansa”. Zajęcia prowadziła pani Dorota Drak.

Uczniowie poznali sylwetkę znanego greckiego filozofa i matematyka- Talesa z Miletu. Zapoznali się z treścią Twierdzenia Talesa i nauczyli się rozwiązywać zadania tekstowe korzystając z nabytej wiedzy. Następnym znany matematykiem poznanym na zajęciach był Pitagoras z Samos. Uczniowie poznali Twierdzenie Pitagorasa i z zaangażowaniem stosowali je w rozwiązywanych na zajęciach zadaniach. Kolejnym uczonym był Euklides i jego twierdzenie dotyczące pól figur. Ostatnim poznanym sławnym matematykiem był Archimedes. Uczniowie dowiedzieli się o jego odkryciach, dokonaniach oraz wynalazkach. Wszystkie poznane na zajęciach twierdzenia przyczyniły się do efektywnego rozwiązywania zadań przez uczniów.

Od 1 do 31 maja 2011 roku w ramach projektu odbyły się cztery zajęcia "Same plusy z matematyki" prowadzone przez panią Agnieszkę Kogut.      Brało w nich udział 16 uczniów. W trakcie zajęć doskonalono umiejętności dotyczące geometrii przestrzennej. Na zajęciach w tym miesiącu uczniowie nauczyli się obliczać pole powierzchni i objętość ostrosłupów. W grupach losowali zadania, w których należało narysować siatkę danego ostrosłupa i podać jego nazwę oraz jego własności, a także obliczyć pole powierzchni i objętość wylosowanej bryły.

Przedsiębiorczość

W czasie majowych zajęć zajmowano się problematyką założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Na początku zajęć uczniowie wymieniali  plusy i minusy  posiadania własnej firmy . Następnie dziewczęta i chłopcy wymyślali profile swoich przyszłych działalności. W dalszej kolejności , omawiano poszczególne kroki założenia własnej firmy. Następny krok to – wydatki przedsiębiorstwa i jego „przygody” w biznesie. Obliczano ewentualne zyski i straty. Na końcu zajęć młodzież zapoznała się z formami prowadzenia działalności gospodarczej i marketingiem.

Zajęcia wyrównawcze w świetlicach

Zajęcia wyrównawcze w Radoszycach w 2011 r. przebiegały zgodnie z harmonogramem, czyli trzy razy w tygodniu. W trakcie zajęć uczniowie samodzielnie  wykonywali  zadania i ćwiczenia, w momencie napotkania trudności oczekiwali pomocy od nauczyciela oraz od znajdujących się tak starszych  kolegów.  Przez cały okres trwania zajęć uczyli się systematyczności w odrabianiu zadań, co u niektórych skutkuje poprawą ocen z poszczególnych przedmiotów. W maju została przeprowadzona pogadanka, na temat: ,,Kim chciałbym zostać w przyszłości’’?, która miała na celu uświadomienie uczniom ,że jest coraz mniej zawodów , w których pracują tylko mężczyźni, lub tylko kobiety.

Praca na zajęciach wyrównawczych w Orsku w maju była bardzo wzmożona , ponieważ zbliżał się koniec roku szkolnego. Dziewczęta i chłopcy pogłębiali i utrwalali wiadomości z różnych przedmiotów, oczekiwali pomocy w rozwiązywaniu różnych zadań oraz zagadnień i chętnie z niej korzystali. Pomoc była zróżnicowana pod względem wieku uczniów.

Koordynator Partnera Projektu

Roman Kuziak