Już od pięciu miesięcy w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Chobieni realizowany jest projekt ”Mała szkoła Duża szansa!” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach projektu, w marcu bieżącego roku, realizowano zadania zgodnie z zaplanowanym harmonogramem:

W Szkole Podstawowej:

Warsztaty teatralne

W marcu odbyło się 8 godz. zajęć koła teatralnego. Wszystkie zajęcia przeprowadzono zgodnie z harmonogramem. Zostały zrealizowane następujące cele:


-
      kształcenie umiejętności współpracy w zespole,
-
      rozwijanie wyobraźni, inwencji twórczej i wrażliwości zmysłowej,
-
      kształtowanie umiejętności przekazywania różnorodnych treści poprzez gest, ruch, mimikę,
-
      kształcenie umiejętności panowania nad własnymi emocjami,
-
      stwarzanie możliwości samorealizacji, akceptacji siebie, podnoszenie oceny własnej wartości,
-
      wdrażanie do dbałości o czystość i kulturę słowa.

W tym miesiącu dzieci otrzymały swoje role i zapoznały się z nimi.

Dzieci w dalszym ciągu pracowały nad dekoracją, wykonały:
-
      czarodziejskie lustro ,
-
      młoty i kilofy krasnoludków

Ortografia w praktyce

W tym miesiącu odbyło się dziewięć zajęć „Ortografia w praktyce” realizowanych w ramach projektu „Mała szkoła duża szansa”, które prowadziła pani Aneta Kantowicz . Zajęcia odbywały się w każdy wtorek miesiąca oraz jeden raz w sobotę.

Podczas zajęć uczniowie utrwalali oraz doskonalili pisownię wyrazów z „u” i „ó” oraz „rz i ź”, a w szczególności: zasady pisowni tych wyrazów na początku i na końcu wyrazów oraz wymiany głosek i wyjątki. Uczniowie korzystali z ćwiczeń z cyklu „Ortografittii”, opracowane specjalnie z myślą o dzieciach, które mają trudności w nauce ortografii .

Na sobotnim spotkaniu uczniowie samodzielnie wykonali tablice ortograficzne, która zdobi gazetkę w klasopracowni języka polskiego.

W marcu odbyło się pięć zajęć „Ortografia w praktyce”, prowadzonych przez Panią Katarzynę Bolińską – Maciesza. Uczniowie rozwiązywali zadania dotyczące pisowni wyrazów z „u” w zakończeniach -uszek, -unek oraz z „ó” i „u” w zakończeniach wyrazów. Ponadto poznali różnice między głoskami dźwięcznymi a bezdźwięcznymi w wyrazach z „ó” i „u”. Dzieci ćwiczyły reguły ortograficzne, wyobraźnię, pamięć oraz logiczne myślenie. Doskonaliły także technikę czytania i rozumienia czytanego tekstu.

Zajęcia charakteryzują się dużą popularnością.Uczniowie klas IV z wielkim zaangażowaniem biorą w nich udział.

  Z matematyką na TY

Podczas zajęć  „Z MATEMATYKĄ NA TY”, prowadzonych przez panią Krystynę Cieślikuczniowie poznali metodę szybkiego mnożenia z zamianą ułamków dziesiętnych na zwykłe i odwrotnie.

Opisywali za pomocą wyrażeń algebraicznych różne sytuacje praktyczne oraz obliczali wartość liczbową wyrażenia algebraicznego.

W trakcie zajęć odbył się konkurs „1 z 10 ” podczas, którego uczniowie wykazywali się swoją wiedzę o liczbach całkowitych.

W marcu odbyło się pięć spotkań, w których uczestniczyli uczniowie klas IV –V biorących udział w zajęciach „ Z matematyką na Ty”, w ramach realizacji projektu „Mała szkoła duża szansa”. Uczniowie układali zadania na obliczenia czasowe i kalendarzowe. Na podstawie wybranych dat związanych z ważnymi wydarzeniami historycznymi ustalali, w którym wieku się one odbyły. Nowością w biuletynie jest krzyżówka liczbowa, w której liczby zapisuje się za pomocą znaków rzymskich. Z nowego numeru możemy również dowiecie się, kto i w jakich okolicznościach wynalazł szachy, oraz co to są liczby palindromiczne. Uczniowie mogą sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności rozwiązując rebusy i łamigłówki. Wykonane przez uczniów podczas zajęć domino matematyczne nie tylko służy im do zabawy, ale może też być użyte jako pomoc dydaktyczna na lekcjach. W marcowym numerze nie zabraknie również dawki humoru oraz twórczości uczniów.

Przygoda z językiem angielskim

W tym miesiącu na zajęciach z języka angielskiego w szkole podstawowej, prowadzonych przez Małgorzatę Woźniak-Węgrzyn uczniowie opanowali dialogi dotyczące swoich zwierząt domowych, utrwalali znajomość oraz poznawali nowe słownictwo związane ze zwierzętami: domowymi, hodowanymi w gospodarstwach oraz dzikimi. Poznane słownictwo i konstrukcje zdaniowe utrwalane były poprzez granie w gry anglojęzyczne. Dzieci oglądały również fragmenty filmu w wersji angielskiej „ Zakręcony piątek” oraz krótkie filmy dotyczące zwierząt. Tłumaczono dialogi z filmu, co poprawiło zrozumienie scenek sytuacyjnych.

Zajęcia sportowe – liga unihokeja

W marcu odbyły się kolejne rozgrywki w SZKOLNEJ LIDZE UNIHOKEJA.

Kolejne turnieje został rozegrany pomiędzy klasami    IV i VI oraz V i VI . W zawodach uczestniczyły reprezentacje klas IV –VI szkoły podstawowej liczące od 6 do 9 osób. Po kolejnych rozgrywkach poszczególne klasy zdobyły następującą ilość punktów

VI a – 17,VI b – 18,V a – 12,V b – 17,IV a – 2,IVb – 6.

Kolejne dwa turnieje zostaną rozegrane w miesiącu kwietniu w dwóch grupach turniejowych.

Do grupy pierwszej, która będzie walczyła o miejsca I-III po przeprowadzonych turniejach eliminacyjnych zakwalifikowały się: klasy VI b, VI a, V b.

Do grupy drugiej, która będzie walczyła o miejsca IV-VI zakwalifikowały się klasy Va, IV b, IVa

W Gimnazjum:

Język Polski w kulturze i sztuce

W marcu zajęcia odbywały się w podobnej formie jak dotychczas. Skupiano się na innych aspektach szeroko rozumianej kultury. Między innymi polskiej muzyki, zwłaszcza artystów będących przedstawicielami tzw. poezji śpiewanej. Oprócz tego ukazywano również różnorodną twórczość rozrywkową: znaczących twórców muzyki światowej mających wpływ na rozwój muzyki rozrywkowej    ( np. The Beatles, the Rolling Stones i inni). Zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem gabinetu informatycznego, gdzie uczniowie mogli korzystać z sieci komputerowej i stron WWW. Oprócz tego, przypominano i ugruntowywano pojęcia ze sztuki.


Angielski wokół nas

Uczniowie gimnazjum doskonalili swoje umiejętności czytania ze zrozumieniem, słuchania ze zrozumieniem, reagowania językowego oraz pisania krótkich wiadomości tekstowych. Obszar tematyczny obejmował najbliższe otoczenie ucznia: rodzina, przyjaciele czas wolny oraz zagadnienia związane z klęskami żywiołowymi. Uczniowie oglądali dalsze części filmu „Władca pierścieni” w oryginalnej wersji językowej w celu osłuchania się z językiem angielskim. Aby doskonalić umiejętność wypowiedzi pisemnej, uczniowie pisali listy do rówieśnika przedstawiając siebie oraz swoją rodzinę, sposób spędzania czasu wolnego oraz zainteresowania.


Same plusy z matematyki

Od 1 do 31 marca 2011 roku w ramach projektu odbyło się pięć zajęć "Same plusy z matematyki" prowadzonych przez Panią Agnieszkę Kogut. W zajęciach brało udział 16 uczniów.

W trakcie zajęć doskonalone były umiejętności dotyczące geometrii przestrzennej. Na zajęciach poznaliśmy nową bryłę przestrzenną, jaką jest ostrosłup. Uczniowie, podczas zajęć, uczyli się rozpoznawać, nazywać i rysować siatki ostrosłupów. W grupach losowali zadania, w których należało narysować siatkę danego ostrosłupa i podać jego nazwę oraz jego własności.

W marcu odbyło się pięć spotkań, w których uczestniczyli uczniowie klas II gimnazjum biorących udział w zajęciach „Same plusy z matematyki”, w ramach realizacji projektu „Mała szkoła duża szansa”. Zajęcia prowadziła pani Dorota Drak. Uczniowie poszerzali wiedzę na temat szybkiego liczenia w pamięci o dzielenie liczb przez 125, odejmowanie przez dodawanie, dodawanie dowolnych ułamków zwykłych, odejmowanie ułamków zwykłych od liczb mieszanych oraz odejmowanie ułamków dziesiętnych. W ramach ciekawostki dowiedzieli się również, co to są ciągi Fibonacciego.

Przedsiębiorczość

W ramach zajęć „Przedsiębiorczości” w lutym dominowały zagadnienia związane z Budżetem państwa. Gimnazjaliści zapoznali się z zasadami budżetowania. Poznali zasady: kompletności, jedności, jawności, równowagi budżetowej i powszechności. Potem wykonywali ćwiczenia równoważenia dochodów i wydatków. Tego rodzaju ćwiczenia uzmysłowiły  młodzieży jakie trudno jest to zadanie. Z jednej strony dochody np. z podatków, opłat celnych i administracyjnych, dochody i prywatyzacji, dywidendy, zyski z NBP, wpłaty z UE. Z drugiej strony wydatki np. utrzymanie instytucji państwowych, wojsko, policję, administrację, oświatę, służbę zdrowia, spłatę długów i składki na rzecz organizacji międzynarodowych.

Świadomość i ekspresja kulturalna

W marcu odbyły się cztery godziny zajęć „Świadomość i ekspresja kulturalna”. Podczas pierwszych zajęć uczniowie I klasy gimnazjum zaprezentowali życie oraz twórczość najsłynniejszych artystów europejskich. Pozostałe zajęcia poświęcone były przy współorganizacji w przygotowanie przywitania „Pierwszego Dnia Wiosny”. Uczniowie wykonywali różnorodne elementy dekoracji wiosennej, które obecnie stanowią m.in. wizytówkę szkoły.


  Zajęcia wyrównawcze w świetlicach

Głównym celem zajęć w przeprowadzonych w marcu było uświadomienie dzieciom jak ważne miejsce w ich życiu i życiu każdego człowieka zajmuje czytanie, jak czytanie rozwija myślenie oraz wyobraźnię. Uczniowie wraz z prowadzącą zajęcia panią Renatą Próchnicką wspólnie czytali bajki, wiersze i zagadki. W międzyczasie nauczycielka zadawała dzieciom pytania związane z tekstem, pokazywała ilustracje. Na koniec cyklu zajęć zorganizowała konkurs wiedzy na temat przeczytanych utworów. Zajęcia cieszyły się zainteresowaniem dzieci i młodzieży.

Zajęcia wyrównawcze w Radoszycach w marcu 2011r. prowadzone były we wtorek, środę i czwartek każdego tygodnia przez panią Renatę Kucharzów.

Uczniowie podczas zajęć systematycznie odrabiali zadania domowe z różnych przedmiotów. Gimnazjaliści skupiali się przede wszystkim na samodzielnym wykonywaniu zadań, a uczniowie Szkoły Podstawowej w niektórych zadaniach oczekiwali pomocy, przede wszystkim z matematyki oraz języka polskiego. Forma odrabiania zadań była różnorodna, część zadań była pisemna, część ustna. Podczas napotykania trudności uczniowie udzielali sobie wzajemnej pomocy, tłumacząc niezrozumiałe partie materiału.

Koordynator Partnera Projektu –Gminy Rudna

Roman Kuziak

  „Metody skutecznego uczenia się”

W marcu odbywały się zajęcia z zakresu podstawowych metod i technik uczenia się, podczas których uczestnicy otrzymali praktyczne informacje z zakresu organizacji nauki, zarządzania sobą w czasie i kontroli stresu. Program szkolenia został stworzony z myślą o uczniach i uczennicach gimnazjum zdającymi egzamin gimnazjalny. Na początku zajęć w sposób podstawowy omówione zostały zasady funkcjonowaniu mózgu oraz ich wpływ na zapamiętywanie i przyswajanie informacji. Następnie uczestnicy zostali zaznajomieni z wpływem stresu na codzienne funkcjonowanie i efektywność nauki. W tej części zajęć przekazana została wiedza na temat różnych rodzajów stresu, technik obniżania i znajdowania optymalnego poziomu stresu. Następnie przedstawiono praktyczne narzędzia i techniki służące zarządzaniu sobą w czasie dzięki którym uczniowie mogą bardziej efektywnie planować swój czas a także poprawić efektywność nauki. W drugiej części zajęć uczniowie poznali podstawy techniki szybkiego czytania, skutecznego tworzenia notatek za pomocą map myśli oraz rozwiązali test VARK, dzięki któremu poznali dominujący sposób reprezentacji (wzrokowcy, słuchowcy etc.) i dowiedzieli się w jaki sposób przekłada się to na przyswajanie przez nich informacji.  

  „Ja, obywatel – moje prawa i obowiązki”

W marcu odbyły się również szkolenia dla uczniów klas trzecich gimnazjum, z zakresu podstawowych zagadnień prawnych, podczas którego uczestnicy mogli poznać aspekty prawa cywilnego, karnego i konsumenckiego dotyczącego młodych ludzi. Głównym celem zajęć było zapoznanie uczniów z podstawowymi pojęciami występującymi w prawie oraz zwiększenie świadomości dotyczącej praw przysługujących młodym ludziom. W pierwszej części zajęć przedstawiona została definicja nieletniego i osoby małoletniej, wskazane zostały różnice pomiędzy odpowiedzialnością karną i odpowiedzialnością cywilną, omówiono odpowiedzialność osób nieletnich, małoletnich oraz młodocianych oraz uprawnienia policji. W drugiej części zajęć przedstawione zostały zagadnienia związane z prawem konsumenckim. Uczniowie dowiedzieli się kim jest konsument i jakie przysługują mu prawa i obowiązki. Omówiono problematykę zaciągania zobowiązań, skutków jakie niesie za sobą złożenie podpisu, w jaki sposób można dochodzić swoich roszczeń z tytułu gwarancji.

Koordynator Partnera Projektu –Gminy Rudna

Roman Kuziak