W Zespole Szkolno-Przedszkolnym zatrudniony jest pedagog szkolny wspomagający nauczycieli, rodziców i uczniów w pracy wychowawczej,  staramy się również o zatrudnienie w wymiarze 5/35 etatu psychologa, który prowadziłby zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i terapię pedagogiczną dla uczniów gimnazjum.

W Zespole funkcjonują dwie świetlice, stołówka, biblioteka wraz z czytelnią i „Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej”. Zespół Szkolno- Przedszkolny posiada dwie pracownie , aulę, halę sportową oraz salę gimnastyki korekcyjnej. Ponadto uczniowie mogą korzystać z wyjazdów na basen w Rudnej. Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego pozostają pod opieką stomatologiczną prywatnego gabinetu stomatologicznego mieszczącego się w szkole, który realizuje programy profilaktyczne. Opieka pielęgniarki szkolnej zapewniona jest raz w tygodniu.

W ramach tzw. „godzin karcianych” nauczyciele realizują zajęcia pozalekcyjne w formie kół zainteresowań i kół przedmiotowych oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

Nasza szkoła jest placówką nowoczesną odpowiednio zarządzaną, wyposażoną w ciekawe, nowoczesne pomoce dydaktyczne (sala zabaw, tablice interaktywne), zatrudniającą aktywnych i kreatywnych nauczycieli. W szkole oprócz zajęć dydaktycznych odbywa się wiele ciekawych zajęć pozalekcyjnych (sportowe, muzyczne, artystyczne). Program wychowawczy naszej szkoły jest wysoko oceniany przez uczniów i rodziców, szczególnie ze względu na uzyskiwane wzorowe podstawy humanitarne i obywatelskie, prozdrowotne proekologiczne oraz społeczne. Szkoła jest ważnym centrum aktywności kulturalnej i społecznej. Nasi uczniowie uzyskują nagrody i wyróżnienia w konkursach przedmiotowych, sportowych, artystycznych na różnych szczeblach. Ponadto uczniowie naszej szkoły moją możliwość korzystania z wyjazdów profilaktyczno-zdrowotnych (dwutygodniowe wyjazdy nad morze w miesiącu wrześniu) w całości finansowanych z budżetu Gminy Rudna. Uczniowie korzystają również z zajęć na basenie prowadzonym w ramach godzin wychowania fizycznego. Szkoła ma również szeroką ofertę zajęć dodatkowych zarówno rozwijających zainteresowania uczniów jak i wspierających uczniów mających trudności w nauce. Zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania uczniów to m.in.:
-koło polonistyczne,
-koło matematyczne,
-koło j.angielskiego,
-koło j.niemieckiego
Uczniowie uczestniczący w zajęciach biorą również udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych. Szkoła ma osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim w takich dyscyplinach jak: badminton i unihokej oraz karate.

W ostatnich latach wielkie sukcesy odnoszą uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum Łukasz Woleńszczak i Eryk Adamek, reprezentanci sekcji Karate Goju Ryu SHUSEIKAN działającej przy Uczniowskim Klubie Sportowym „Sparta Chobienia”. Łukasz i Eryk są Mistrzami Polski Młodzików w swoich kategoriach wagowych. Eryk Adamek 20.04 2012 r. zdobył w Karate  Mistrzostwo Polski Juniorów, w kategorii do 65 kg. i został powołany do Kadry Narodowej Polski. W dniu 26 maja 2012 r. został Mistrzem Europy podczas Mistrzostw Europy w Karate, które odbywały się w Spale.

Szkoła osiąga również inne sukcesy w różnych zawodach i igrzyskach sportowych m. in. w roku szkolnym 2011/2012:

I miejsce drużyny Gimnazjum w Mistrzostwach strefy legnickiej - eliminacje do Dolnośląskiej Gimnazjady Młodzieży w badmintonie, II miejsce w Mistrzostwach strefy legnickiej – eliminacje do Igrzysk Młodzieży Szkolnej Szkół Podstawowych w badmintonie, II miejsce w Mistrzostwach strefy legnickiej - eliminacje do Dolnośląskiej Gimnazjady Młodzieży w unihokeju chłopców, I miejsce w Mistrzostwach strefy legnickiej- eliminacje do Dolnośląskiej Gimnazjady Młodzieży w unihokeju dziewcząt, II miejsce w Mistrzostwach strefy legnickiej – eliminacje do Igrzysk Młodzieży Szkolnej Szkół Podstawowych. w unihokeju, III miejsce w Dolnośląskiej Gimnazjadzie Młodzieży w unihokeju chłopców, III miejsce w Dolnośląskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w unihokeju, V miejsce w  Dolnośląskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w badmintonie.

W roku 2010/11:

III miejsce -Międzypowiatowy  Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Rudna, II miejsce - Mistrzostwa strefy legnickiej- eliminacje do Dolnośląskiej Gimnazjady Młodzieży w unihokeju chłopców, I miejsce- Mistrzostwa strefy legnickiej- eliminacje do Dolnośląskiej Gimnazjady Młodzieży w badmintonie, II miejsce - Mistrzostwa strefy legnickiej – eliminacje  do  Igrzysk Młodzieży Szkolnej Szkół Podstawowych. W badmintonie- I miejsce - Mistrzostwa strefy legnickiej- eliminacje do Dolnośląskiej Gimnazjady Młodzieży w unihokeju dziewcząt, II miejsce- Mistrzostwa strefy legnickiej – eliminacje  do  Igrzysk Młodzieży Szkolnej Szkół Podstawowych. w unihokeju, V  miejsce- Dolnośląskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w badmintonie , IX  miejsce - Dolnośląska Gimnazjada Młodzieży w badmintonie, III miejsce - Dolnośląska Gimnazjada Młodzieży w unihokeju chłopców, I  miejsce - Dolnośląska Gimnazjada Młodzieży w unihokeju dziewcząt, III miejsce - Dolnośląskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w unihokeju

Uczniowie z trudnościami w nauce mają możliwość uczestniczenia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z poszczególnych przedmiotów oraz są objęte opieką psychologiczno-pedagogiczną. Szkoła ma bardzo dobrą bazę lokalową oraz dobrze wyposażone klasopracownie. Zespół dysponuje pełnowymiarową salą gimnastyczną  i  salką do gimnastyki korekcyjnej, boiskiem wielofunkcyjnym zewnętrznym , placem zabaw dla kas I-III szkoły podstawowej, posiada świetlicę , która jest czynna w godzinach od 7 00 do 15 00.


Szkoła posiada bibliotekę z bogatym księgozbiorem i pracownią Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) dającą możliwość korzystania z Internetu.
Na terenie placówki jest również sklepik szkolny.

 • W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chobieni działa stołówka, która jednorazowo może pomieścić 70 osób. Obiady dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum wydawane są  codziennie na długiej przerwie od godz. 11.20 – 11.35.
 • Natomiast dla dzieci uczęszczających do przedszkola  posiłki wydaje się:
 • śniadanie godz. - 8.30
 • obiad pierwsze danie - 10.50
 • obiad drugie danie - 12.00
W naszej szkole panuje przyjazna atmosfera, a małe zespoły klasowe umożliwiają efektywniejsza pracę na lekcji. Bezpieczeństwo uczniów zapewnione jest przez dyżury nauczycieli oraz szkolny monitoring. Uczniowie przywożeni są do szkoły i wysiadają z autobusów na parkingu szkolnym. Po zakończonych zajęciach odjeżdżają również spod szkoły , a do czasu odjazdu autobusów są pod opieką dyżurujących nauczycieli.

Placówka bierze udział w wielu projektach i akcjach społecznych m.in.: Wielkiej Orkiestrze Świątecznej pomocy, Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł „ organizowane są teatrzyki profilaktyczne i poranki muzyczne, działa również Kolo Wolontariatu. Uczniowie objęci są również opieką logopedyczną i stomatologiczną. Rodzice, którzy są w trudnej sytuacji materialnej, mogą uzyskać pomoc w postaci: zasiłków szkolnych, dofinansowania do podręczników, dożywiania, pomoc z wolontariatu tj: odzież, paczki, Gmina za wysokie wyniki w nauce funduje stypendia a rada rodziców nagrody książkowe na zakończenie roku szkolnego.

W szkole realizowane są programy ogólnopolskie, akcje społeczne ukierunkowane na poprawę i promocję bezpieczeństwa. Cyklicznie szkoła realizuje kampanie Zachowaj Trzeźwy Umysł, Szkoła Bez Przemocy. W roku szkolnym 2011/2012 szkoła przystąpiła do konkursu „Szkoła dbająca o bezpieczeństwo”. W ramach konkursu zrealizowano wiele działań o charakterze profilaktycznym, szczegółowo opisanych w sprawozdaniu. W roku szkolnym 2012/2013 szkoła realizuje program ogólnopolskiego konkursu „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”.

Ponadto w naszej placówce stworzono szkolny systemu monitoringu wizyjnego, opartego na kilkudziesięciu kamerach wewnątrz budynków ZSP w Chobieni, szczególnie w  korytarzach, szatniach i szkolnych zakamarkach oraz dodatkowy system zewnętrznych kamer obrotowych monitorujących i rejestrujących obraz na zewnątrz placówki. Wpływa to pozytywnie na poczucie bezpieczeństwa wśród uczniów i rodziców oraz ogranicza przypadki wandalizmu i kradzieży.

Na terenie szkoły systematycznie organizuje się szkolenia, warsztaty dla uczniów, szkolenia Rady Pedagogicznej i pedagogizację rodziców. Organizujemy teatry, spektakle profilaktyczne, wycieczki. Prowadzimy zajęcia umuzykalniające we współpracy z artystami Estrady Lubuskiej.

Ważnym zadaniem są spotkania z ciekawymi ludźmi, twórcami, absolwentami, pracownikami naukowym uczelni wyższych. Głównym celem wychowawczym było stawianie uczniom właściwych wzorców do naśladowania, pokazywanie ludzi wartościowych, którzy odnieśli sukces w obszarze naukowym, kulturalnym, artystycznymi i sportowym. Zespół Szkolno-Przedszkolny na swoim terenie organizuje dla rodziców i uczniów realizację punktów konsultacyjnych prowadzonych przez pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Dzięki finansowaniu ze strony Gminy Rudna  obiekty Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chobieni rokrocznie doposażone są w pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy, audiowizualny zgodnie z nowoczesnymi technologiami.

Udało się również pozyskać od sponsorów jeden interaktywny zestaw multimedialny z przeznaczeniem na potrzeby edukacji wczesnoszkolnej. Grupa uczniów gimnazjum pod nadzorem nauczyciela, w konkursie „Ekomania Filmowania” organizowanym przez Tesco, za nagranie i publikację filmu o treści ekologicznej zdobyła kolejny interaktywny zestaw multimedialny, który został zainstalowany w Gimnazjum.

W ostatnich latach przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Chobieni powstają nadal nowe inwestycje. W 2008 r. za kwotę ponad 56 tys. zł., wybudowano i wyposażono, na potrzeby dzieci przedszkolnych i młodszych uczniów szkoły podstawowej dwa place zabaw - jeden przy parku, drugi na szkolnym patio. W roku 2010 wybudowano i oddano do użytku przyszkolne boisko wielofunkcyjne, którego koszt budowy wraz z ogrodzeniem zamknął się w kwocie 296 tys. zł. W roku 2009 w ramach Programu „Radosna Szkoła” zakupiono pomoce dydaktyczne na potrzeby najmłodszych pomoce dydaktyczne za blisko 12 tys. zł.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Nauczyciele ciągle podnoszą swoje kwalifikacje podejmując studia podyplomowe i doskonalą swoje kompetencje dydaktyczne i wychowawcze poprzez udział w szkoleniach, kursach i warsztatach. Oprócz tego wykazują szczególne umiejętności w pracy z dziećmi i młodzieżą, będąc ich przewodnikami w świecie wiedzy. Pomiędzy nauczycielami i uczniami występują właściwe więzi, atmosfera szacunku, życzliwości i partnerstwa.

W zakresie dydaktycznym nauczyciele oferują uczniom:

 • wyposażenie w zasób wiadomości i umiejętności opisanych podstawą programową i wykraczających  poza podstawę ,
 • prowadzenie ciekawych lekcji z zastosowaniem metod aktywnych i technologii interaktywnych,
 • prowadzenie zajęć w ramach wsparcia psychologiczno-pedagogicznego: zajęcia wyrównawcze, logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, terapeutyczne, oligofrenopedagogiczne, zajęcia „Spójrz Inaczej”;
 • prowadzenie zajęć rozwijających pasje i zainteresowania uczniów: dziennikarskie, turystyczne, muzyczne, plastyczne i techniczne/papieroplastyka, robótki ręczne, florystyka;
 •  prowadzenie zajęć sportowych (badminton, unihokej, gry zespołowe, aerobic, pływanie);
 • prowadzenie przedmiotowych kół zainteresowań;
 • spotkania –konsultacje dla uczniów według ich potrzeb,
 • przygotowanie do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego;
 • nauczanie i rozwijanie umiejętności językowych w zakresie języka niemieckiego i angielskiego,
 •  indywidualizację procesu nauczania.
W zakresie opiekuńczo-wychowawczym nauczyciele oferują uczniom:

 • opiekę;
 • życzliwą i otwartą postawę;
 • organizację wycieczek krajoznawczo-turystycznych i na imprezy sportowe (Kraków, Karkonoski Park Narodowy ,Liga Światowa-siatkówka , Zagłębie Lubin),
 • organizację imprez i uroczystości o charakterze szkolnym: Andrzejki, Mikołajki, uroczystości patriotyczne, religijne;
 • organizację imprez o charakterze społecznym (min.Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy);
 •  wyjazdy na imprezy artystyczne (kino, teatr, opera);
 • wyjazdy na zajęcia laboratoryjne (Ogród Botaniczny, Wyższe Uczelnie, Międzyrzecze);
 • przygotowanie do udziału w konkursach min.:„zDolny Ślązak”, Olimpus, Liga Naukowa, Uczę się bezpiecznie żyć, Pierwsza Pomoc, Młodzież zapobiega pożarom, konkursy przedmiotowe;
 • udział w projektach i programach  ekologicznych ,Owoce w szkole, Szkoła Marzeń, Szkoła bez przemocy, Szkołą zaangażowana społecznie, Szkoła humanitarna, Mała szkołą duża szansa,
 • organizację dyskotek; zabaw sportowych tj.: Dzień Sportu i profilaktycznych np. Rambit
 • rozwijanie u uczniów kompetencji społecznych poprzez wspieranie ich aktywności i samorządności.
Zapraszamy wszystkich chętnych – uczniów i ich rodziców do naszej szkoły