Październik 2011 r. był ostatnim miesiącem zajęć dla uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Chobieni, prowadzonych w ramach projektu ”Mała szkoła Duża szansa!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet IX. „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” , Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

W październiku odbywały się następujące zajęcia:

Warsztaty teatralne:

Zajęcia koła teatralnego miały charakter twórczy. Dzieci podzielone były w pary. Zadaniem każdej pary było wymyślanie scenek dramowych. Gdy para była gotowa, występowała na forum klasy. Uczniowie przygotowując się do zadania, wykorzystywali doświadczenie zdobyte wcześniej na zajęciach. Po wykonaniu zadania odbywała się wspólna ocena. Ponadto uczniowie wspólnie z nauczycielem wyszukiwali scenariusza teatralnego o tematyce związanej z Bożym Narodzeniem.

Ortografia w praktyce

W październiku 2011 r. odbyły się trzy zajęcia „Ortografia w praktyce”. Uczniowie w dalszym ciągu doskonalili swoje umiejętności z zakresu pisowni wyrazów z „rz”, „ż”, „ó”, „u”, „ch”, „h” oraz łączną i rozdzielną pisownię z „nie”.

Matematyką na Ty

W tym miesiącu odbyły się trzy spotkania, w których uczestniczyli uczniowie klas  V – VI biorących udział w zajęciach „ Z matematyką na Ty”, w ramach realizacji projektu „Mała szkoła duża szansa”. Uczniowie w ramach wydawanego biuletynu „I Ty możesz zostać Pitagorasem” ułożyli łamigłówkę liczbową. Należy wpisać w nią jedną z licz od 1 do 8 tak, aby nie stała w kółkach złączonych ze sobą odcinkami. Z nowego numeru można będzie również dowiedzieć się, co to są ułamki egipskie. Czytelnicy Mogą sprawdzić swoje wiadomości rozwiązując zadania „Nie tylko dla orłów” na obliczenia prędkości, drogi i czasu. Matematyka to także czary, o czym możecie się przekonać czytając- Magia matematyki odgadnij datę urodzin!!! Na koniec przypominamy sobie wzory na pola i obwody figur płaskich.

Same plusy z matematyki

W październiku odbyły się trzy spotkania, w których uczestniczyli uczniowie klas III gimnazjum biorących udział w zajęciach „Same plusy z matematyki”, w ramach realizacji projektu „Mała szkoła duża szansa”. Uczniowie podzieleni na grupy podczas zajęć ułożyli gry planszowe, które ćwiczą koncentrację i przyswajanie wiedzy. Uczą także myślenia i działania w zespole. Gry planszowe zapewniają odpowiednią dozę intelektualnej rozrywki, a co najważniejsze pozwalają utrwalić i zapamiętać wiadomości z matematyki w formie zabawy. Dobrą formą utrwalania wiedzy jest quiz matematyczny. Uczniowie ułożyli pytania z zakresu matematyki, które posłużą do powtórek przed egzaminem. Forma nauki poprzez rozrywkę przynosi bardzo dobre rezultaty.

Zajęcia wyrównawcze

Zajęcia w Radoszycach odbywały się według planu. Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum systematycznie uczęszczali na zajęcia, na których odrabiali zadania domowe z różnych przedmiotów. Podczas zajęć wyrównawczych dziewczęta i chłopcy samodzielnie starali się odrabiać zadania, korzystali również  z pomocy nauczyciela. Często także pomagali tym którzy napotkali na trudności. Wspólnie uczyli się słówek z języka angielskiego i niemieckiego i  nawzajem się odpytywali. Podczas zajęć, przy pomocy nauczyciela,  przygotowywali się do sprawdzianów i kartkówek.

 

PODSUMOWANIE PROJEKTU
"Mała Szkoła Duża Szansa!" 


W dniu 14 października 2011 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chobieni podczas uroczystości związanych z Dniem Edukacji Narodowej odbyło się podsumowanie projektu " Mała Szkoła Duża Szansa! " realizowanego od listopada 2010 r. w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni oraz w Gimnazjum w Chobieni. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: Pan Władysław Bigus – Wójt Gminy Rudna, Pani Danuta Adamska – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Spotru i Turystyki Rady Gminy Rudna, Pani Małgorzata Tylkowska – Kierownik projektu "Mała Szkoła Duża Szansa!" i przedstawiciel Stowarzyszenia Semper Avanti z Wrocławia, Pan Roman Pastuch – Przewodniczący Rady Rodziców i Radny Gminy Rudna, Pan Bernard Langner – Radny Powiatu Lubińskiego oraz dyrektor Centrum Kultury w Rudnej, Pani Joanna Bagińska – Radna Gminy Rudna, Pani Wiera Zgobik – Radna Gminy Rudna,Pani Katarzyna Przeworska – dyrektor Chobieńskiego Ośrodka Kultury. Uroczystość zgromadziła wielu rodziców i emerytowanych nauczycieli.


Kierownik Projektu Pani Małgorzata Tylkowska omówiła a następnie dokonała podsumowania projektu "Mała Szkoła Duża Szansa!", który rozpoczął się w listopadzie 2010 r. i zakończy się w listopadzie 2011 r.

Następnie Pani Kierownik wspólnie z Koordynatorem Partnera Projektu Gminy Rudna Panem Romanem Kuziak złożyli podziękowania osobom realizującym projekt w Szkole Podstawowej i w Gimnazjum w Chobieni oraz wręczyli okolicznościowe dyplomy. Szczególne podziękowania złożono Panu Wójtowi Gminy Rudna oraz Radzie Gminy.

Następnie wręczono certyfikaty uczestnictwa w projekcie poszczególnym uczestnikom – uczniom i uczennicom Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Chobieni.

Koordynator Partnera Projektu

Roman Kuziak