Program Wychowawczy

Zespołu Szkół

w Chobieni

 

 

   Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni 

   Gimnazjum w Chobieni

 

 

 

Podstawy prawne programu wychowawczego:

 

·Konstytucja RP

·Konwencja o Prawach Dziecka  

·Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

·Ustawa o systemie oświaty

·Karta Nauczyciela

·Statut Zespołu Szkół w Chobieni

 

 

 

Program ma charakter otwarty, będzie podlegał modyfikacjom i zmianom w miarę potrzeb.

        

 

 

 

                                                  Chobienia 2015-2018

 

 

    SPIS TREŚCI

    WSTĘP----------------------------------------------------------------------------------------------3

ROZDZIAŁ I

Sylwetka absolwenta -----------------------------------------------------------------------------4

ROZDZIAŁ II

Preferowane wartości w procesie wychowania-----------------------------------------------5

ROZDZIAŁ III

3.1.Cele i zadania wychowawcze Zespołu Szkół-------------------------------------------- 8

3.2.Zadania nauczyciela wychowującego----------------------------------------------------- 8

3.3. Współpraca wychowawcza z rodzicami------------------------------------------------- 9

3.4.Współpraca ze środowiskiem lokalnym--------------------------------------------------- 9

3.5.Współpraca z organizacjami szkolnymi------------------------------------------------- 10

ROZDZIAŁ IV

Stałe uroczystości o charakterze wychowawczym i kulturalnym--------------------------11

ROZDZIAŁ V

Zajęcia pozalekcyjne ----------------------------------------------------------------------------14

ROZDZIAŁ VI

Sytuacje zagrożenia i formy pomocy wychowawczej---------------------------------------16

ROZDZIAŁ VII

Motywacyjny system wychowawczy----------------------------------------------------------17

ROZDZIAŁ VIII

Plan działań wychowawczych -----------------------------------------------------------------20

ROZDZIAŁ IX

9.1.Ewaluacja programu-------------------------------------------------------------------------25

9.2.Uwagi końcowe------------------------------------------------------------------------------26

 

 

 

 

 

 

“W wychowaniu chodzi właśnie o to,

ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem

o to, żeby bardziej był, a nie tylko więcej miał;

a więc poprzez wszystko, co ma, co posiada,

umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,

to znaczy, ażeby również

umiał bardziej być nie tylko z drugimi ,

ale i dla drugich.”

                                                                                                          Jan Paweł II
WSTĘP:


 Zespół Szkół realizuje program wychowawczy uwzględniający potrzeby wychowawcze uczniów i wychowanków, uniwersalne wartości, wychowanie patriotyczne i obywatelskie, promocję postawy szacunku dla innych i samego siebie, samorządność uczniowską, formy wsparcia pedagogicznego. Uczniowie i wychowankowie są zachęcani do wysiłku i pracy nad sobą, a ich osiągnięcia są dostrzegane.

W procesie wychowania uczestniczy rodzina ucznia i wszyscy pracownicy Zespołu Szkół.
            Głównym celem pracy wychowawczej jest wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia oraz wychowanka, integracja wychowania z kształceniem, podmiotowość ucznia/wychowanka i nauczyciela jako wzorca osobowego dla niego.         

            Adresatem programu wychowawczego Zespołu Szkół w Chobieni są :

- uczniowie/wychowankowie i ich rodzice,

- nauczyciele i pracownicy szkoły

- instytucje wspierające szkołę w procesie wychowania dzieci i młodzieży.

            Szkolny program wychowawczy uwzględnia specyfikę odpowiadającą wychowaniu przedszkolnemu oraz określonym typom szkół funkcjonującym w zespole oraz różnicuje treści i zadania odnosząc je odpowiednio do grup wiekowych:

ØSzkoła Podstawowa : w Chobieni              kl. I-VI

ØGimnazjum w Chobieni                             kl. I-III

 

Zespół Szkół w procesie wychowawczym kieruje się:

 

1. Zasadą dobra dziecka - wszystkie działania podejmowane są w najlepiej pojętym interesie dziecka

2. Zasadą równości - troską o ochronę praw każdego dziecka

3. Zasadą poszanowania odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców, opiekunów za rozwój i wychowanie dziecka.

 

Szkolny program wychowawczy obejmuje:

·powinności wychowawcze będące wymiarem pracy edukacyjnej nauczyciela, określone w ramach zadań statutowych szkoły,

·powinności wychowawców zespołów klasowych,

·zasady współpracy wychowawczej z rodzicami,

·zasady współpracy ze środowiskiem lokalnym,

·zasady współpracy z organizacjami szkolnymi,

·zwyczaje i obrzędowość szkoły ( Kalendarz uroczystości szkolnych),

·model sylwetki absolwenta.

 

 


ROZDZIAŁ I

SYLWETKA ABSOLWENTA:

 

W wyniku oddziaływań dydaktycznych, wychowawczych i środowiskowych absolwent

szkoły podstawowej oraz gimnazjum to uczeń, który:

 • umie się uczyć, jest samodzielny, pracowity, wytrwały, systematyczny, twórczy,
 • wykorzystuje wiedzę i umiejętności do osiągnięcia sukcesu na miarę swoich możliwości i zgodnie ze swoimi zainteresowaniami,
 • sprawdza siebie i dokonuje samooceny, jest prawdomówny, odpowiedzialny, rozważny, prawy,
 • współdziała w grupie i bezkonfliktowo rozwiązuje problemy, jest tolerancyjny,
 • zna swój region, poznaje kraj i Europę, ceni pokój i sprawiedliwość,
 • zna i przestrzega zasady kultury bycia, jest uprzejmy, szanuje siebie i innych,
 • dba o zdrowie i higienę osobistą,
 • planuje, organizuje i korzysta z możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego,
 • radzi sobie z własnymi emocjami i sytuacjami trudnymi,
 • zachowuje się bezpiecznie, zna i przestrzega zasady bezpieczeństwa,
 • dostrzega piękno przyrody, jest wrażliwy, ciekawy świata,
 • potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, posługuje się komputerem,
 • planuje, organizuje własne uczenie się,
 • przeżywa wizję swojej przyszłej rodziny i pracy.
 • potrafi pracować w grupie i uczy się od siebie nawzajem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ II

PREFEROWANE WARTOŚCI W PROCESIE WYCHOWANIA :

W procesie wychowania Zespołu Szkół w Chobieni preferuje się następujące wartości:

ü wrażliwość

ü tolerancja

ü prawość

ü odpowiedzialność

ü obiektywizm

ü patriotyzm

ü humanitaryzm

ü gospodarność.

Powyższe wartości osiągane są poprzez następujące sytuacje wychowawcze:

Wartości

Sytuacje wychowawcze

Wrażliwy na otaczającą go rzeczywistość

·opieka i pomoc potrzebującym, słabszym

· estetyka otoczenia, wygląd i higiena osobista

·kultura słowa

·oglądanie filmów, sztuk teatralnych, słuchanie muzyki, itp.

Prawy w działaniu

·opieka nad miejscami pamięci narodowej i pomnikami przyrody

·Akcja Świątecznej Pomocy

·Akcja Sprzątanie Świata

·tradycje i obrzędy

·zajęcia sportowo-rekreacyjne

Odpowiedzialny za siebie i innych

·wypełnianie obowiązków dyżurnego

·imprezy klasowe

·grupy wsparcia w nauce

·wycieczki, zajęcia pozalekcyjne, itp.

Obiektywny w postrzeganiu siebie i innych

·samoocena własnej pracy i kolegów

·zajęcia terapeutyczne itp.

Tolerancyjny wobec odmiennych postaw i zachowań kulturowych

·trening asertywności

·gry i zabawy zespołowe

·zajęcia plastyczne i techniczne

·tradycje i zwyczaje, szkolne, regionalne itp.

Patriotyczny, miłujący Ojczyznę, szanujący inne narody

·uroczystości i święta państwowe

·tradycje i zwyczaje, szkolne, regionalne

·uczestnictwo w poznawaniu dziedzictwa kulturowego itp.

Humanitarny, ludzki, szanujący człowieka, jego godność.

·akcje humanitarne na rzecz potrzebujących

·uczestnictwo w wolontariacie itp.

Gospodarny, przedsiębiorczy w codziennym życiu

·gospodarowanie własnymi oszczędnościami

·sposoby pozyskiwania środków na potrzeby własne, klasy i szkoły

·szacunek dla pracy własnej i innych itp.

                      Musisz żyć dla innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie.

                                                                   Seneka Młodszy (Filozof, Lucjusz Annaeus Seneca, ok.3-65 p.n.e.)

 

 

          Wartości wychowawcze Zespołu Szkół wzmacniane są przez kodeksy funkcjonujące w szkole, nabyte w kampaniach i akcjach społecznych.                

 

·       KODEKS SZKOŁY HUMANITARNEJ

·       KODEKS „SZKOŁA BEZ PRZEMOCY”

·        KODEKS „SZKOŁA Z KLASĄ”

 

Wartości wychowawcze Zespołu Szkół wzmacniane będą dodatkowo poprzez udział kolejnych w kampaniach społecznych, projektach, programach profilaktyczno – wychowawczych, ekologicznych i innych.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III

3.1. CELE I ZADANIA WYCHOWAWCZE ZESPOŁU SZKÓŁ:

 

            Głównym celem wychowawczym Zespołu Szkół w Chobieni jest stworzenie warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego oraz tożsamości społecznej zakorzenionej w doświadczeniu, historii i kulturze.
Zespół Szkół stawia sobie i realizuje następujące cele wychowawcze:

1.      Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną oraz z najbliższym środowiskiem dziecka.

2.      Kształtowanie podstawowych wartości moralnych – życzliwość, tolerancja, uczciwość, sprawiedliwość, odpowiedzialność.

3.      Rozwijanie umiejętności współdziałania z innymi oraz dochodzenia do kompromisu.

4.      Stwarzanie warunków do działania na rzecz innych ludzi oraz środowiska naturalnego.

5.      Umacnianie wiary dziecka we własne siły, rozwijanie umiejętności poznawania siebie, otoczenia społecznego i przyrodniczego.

6.      Wzmacnianie poczucia tożsamości, przygotowanie do życia w społeczności lokalnej i w państwie, kształtowanie postaw patriotycznych.

7.      Kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną, wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa.

8.      Rozwijanie aktywnych form wypoczynku na łonie natury.

9.      Kształtowanie zachowań proekologicznych.

10. Kształtowanie umiejętności nazywania pozytywnych i negatywnych stanów emocjonalnych.

Powyższe cele wychowawcze realizowane są poprzez wykonywanie zadań w następujących standardach – obszarach działania:

u wychowanie prozdrowotne i proekologiczne - “Bezpiecznie i zdrowo”

u wychowanie do życia w rodzinie - “Radości życia rodzinnego są najpiękniejsze “

u wychowanie patriotyczne i obywatelskie- “Jestem uczniem, Polakiem i obywatelem Europy”

u wychowanie humanitarne„ Czynienie dobra jest ludzką potrzebą”

u wychowanie do aktywności gospodarczej – „ Najważniejszy w działaniu jest początek”

3.2. ZADANIA NAUCZYCIELA WYCHOWUJĄCEGO:

            Nauczyciel kształci i wychowuje młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w duchu humanizmu, tolerancji, wolności, wiary, sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku dla pracy:

 1.  Wzbogaca osobowość ucznia, kształtuje właściwe postawy wobec siebie i innych oraz umiejętność analizowania różnorodnych zachowań w duchu idei demokracji, pokoju i przyjaźni miedzy ludźmi różnych narodów, ras, wyznań i światopoglądów.
 2. Stosuje zasadę obiektywizmu w relacjach z wychowankami.
 3. Integruje zespół uczniów poprzez stwarzanie dobrej atmosfery i wdrażanie zasad samorządności, udziela pomocy uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych.
 4. Wspiera rodziców w procesie wychowania poprzez ścisłą współpracę szkoły z domem rodzinnym.
 5. Współdziała z nauczycielami oraz innymi osobami i instytucjami wspierającymi rozwój dzieci, poprzez koordynowanie ich działań wychowawczych.


 

 

 3.3. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

         Rodzice współtworzą i wspierają Zespół Szkół w procesie wychowawczym poprzez następujące działania:

 1. Opiniowanie dokumentów regulujących pracę szkoły.
 2. Zapoznawanie się z regulaminami, programami, kodeksami, systemami oceniania oraz innymi dokumentami regulującymi pracę szkoły.
 3. Uczestniczenie w spotkaniach i prelekcjach poświęconych zagadnieniom wychowawczym
 4. Zapoznawanie się z postępami edukacyjnymi i wychowawczymi dzieci podczas indywidualnych konsultacji z wychowawcami i nauczycielami uczącymi, aktywnie oddziałując na przebieg procesu wychowania.
 5. Wspieranie działań innowacyjnych szkoły poprzez własną pracę i pomoc materialną oraz udzielają pomocy w urządzaniu klasopracowni.
 6. Współorganizowanie wycieczek i imprez kulturalnych. 

Rodzice współdziałają z Zespołem Szkół za pośrednictwem Rady Rodziców - organu statutowego szkoły i klasowych rad rodziców.

 

3.4. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM:

 

         Na osobowość ucznia i wychowanka w znacznym stopniu oddziałuje środowisko lokalne. Środowisko to pomocne jest w kształtowaniu właściwych postaw moralnych i przygotowuje młodego człowieka do pełnienia różnorodnych ról społecznych w jego dorosłym życiu. Aby właściwie wprowadzić uczniów w role społeczne i zawodowe Zespół Szkół współpracuje z następującymi instytucjami, zakładami pracy i organizacjami społecznymi:

1.Lokalne władze samorządowe (sołectwo, gmina, starostwo):

 • udział w akcjach typu sprzątanie świata, zbiórka surowców wtórnych;
 • organizacja imprez okolicznościowych, festynów, spotkań, wycieczek;
 • zapoznanie uczniów z pracą urzędów na terenie gminy;
 • kontakty społeczności szkolnej z władzami poprzez spotkania robocze, okolicznościowe i regionalne.  

2.Organy wymiaru sprawiedliwości (sąd , kuratorzy sadowi, policja):

§          współpraca Sądem i zespołem kuratorów;

§          współpraca z policją (zajęcia prowadzone przez policję w ramach organizowanych akcji profilaktycznych i prewencyjnych dla dzieci i młodzieży, itp.)

3.Placówki kultury ( CHOK w Chobieni, Centrum Kultury w Rudnej, Centrum Kultury „Muza” w Lubinie, itp.):

§          uczestnictwo w spektaklach teatralnych, plenerach malarskich i zespołach artystycznych;

§          uczestnictwo w organizowanych konkursach, przeglądach i wystawach przez placówki kulturalno-oświatowe.

4.Placówki oświatowo-opiekuńcze ( Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej):

§          pomoc uczniom przejawiającym trudności w nauce i zachowaniu

§          wdrażanie programów profilaktycznych

§          wspieranie rodziców w procesie edukacji i pomoc dzieciom z rodzin niewydolnych wychowawczo

§          udzielanie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej .

 

 

 

 

 

3.5. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI SZKOLNYMI:

         Podmiotowość dziecka i młodzieży wyraża się przede wszystkim w postaci samorządnego działania, wdrażającego do współpracy, wzajemnej pomocy, współodpowiedzialności, ale i samowychowania oraz twórczego zdobywania wiedzy, umiejętności życiowych i doświadczenia społecznego. Samorząd Uczniowski reprezentuje uczniów, jest organem statutowym:

1.      Opiniuje program wychowawczy szkoły.

2.      Opiniuje dokumenty regulujące pracę szkoły

3.      Uczestniczy w spotkaniach , prelekcjach poświęconych zagadnieniom wychowawczym, proponuje formy i tematykę spotkań oraz dobór osób prowadzących zajęcia dla młodzieży. 

4.      Współorganizuje wycieczki szkolne, konkursy, imprezy kulturalne i sportowe.

5.      Współuczestniczy w organizacji uroczystości szkolnych i imprez okolicznościowych.

6.      Współdziała w zapewnieniu ładu i porządku na terenie szkoły.

7.      Popiera i reprezentuje interesy i oczekiwania uczniów wobec nauczycieli i dyrekcji szkoły.

Organizacje działające na terenie szkoły współuczestniczą w życiu szkoły poprzez:

§          rozwijanie samodzielności, obowiązkowości i odpowiedzialności za życie społeczności szkolnej;

§          kształtowanie umiejętności społecznych i doświadczeń we wspólnym działaniu w grupie rówieśniczej;

§          rozwijanie inicjatywy uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

STAŁE UROCZYSTOŚCI O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZYM I KULTURALNYM:

 

 

Uroczystość

 

Zadanie wychowawcze

 

Termin

 

 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

·Godne zachowanie podczas uroczystości odświętny ubiór

·Poczucie przynależności do wspólnoty społeczności szkolnej i klasowej

·Identyfikacja z wymogami szkolnymi

 

Wrzesień

Czerwiec

 

 

DNI PATRONA SZKOŁY

· Kształtowanie postaw i  wskazywanie autorytetów moralnych

·Szacunek dla bohaterów walk o niepodległość i godność człowieka

Wrzesień

 

PASOWANIE NA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ

·Budowanie więzi wewnątrzszkolnej

·Przyjęcie nowych uczniów w poczet społeczności szkolnej

·Umacnianie poczucia bezpieczeństwa

 

Październik

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

·Umacnianie więzi między członkami społeczności szkolnej i pracownikami szkoły

·Pokazanie różnych form podziękowania za trud nauki i wychowania wobec wszystkich pracowników szkoły

·Ukazanie roli i znaczenia nauki w życiu każdego człowieka

·Spotkanie z nauczycielami emerytowanymi

 

Październik

 

 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

·Budzenie uczuć patriotycznych, poczucia dumy narodowej

·Zrozumienie znaczenia wolności, niepodległości dla narodu polskiego

·Wzbudzenie chęci uczestnictwa w uroczystościach patriotycznych

 

 

Listopad

 

 

ANDRZEJKOWY WIECZÓR WRÓŻB

·Pielęgnowanie obrzędów i zwyczajów ludowych

·Ukazanie różnych form zabawy i rozrywki

 

Listopad

 

 

MIKOŁAJKI

·Umacnianie więzi z kolegami i pracownikami szkoły

·Nabywanie umiejętności rozróżniania i pielęgnowania uczuć koleżeństwa ,przyjaźni i miłości

 

 

Grudzień

 

 

WSPÓLNE SPOTKANIE WIGILIJNE

·Umacnianie więzi z kolegami, nauczycielami i pracownikami szkoły

·Rozwój samodzielności i budzenie inicjatywy w trakcie przygotowań do spotkania

·Godne zachowanie się podczas uroczystości

·Odświętny ubiór, odnoszenie się z przyjaźnią, postawa przebaczania

Grudzień

 

FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

·Rozwijanie umiejętności organizowania spotkań kulturalnych

·Integracja społeczności szkolnej ze środowiskiem lokalnym

·Upowszechnianie ponadczasowych i uniwersalnych wartości humanitarnych i ogólnoludzkich

·Poznanie instytucji niosących pomoc dzieciom

 

Styczeń

 

ZABAWA KARNAWAŁOWA

“CHOINKA”

·Wspólne przygotowywanie imprez szkolnych przez uczniów i rodziców

·Nabywanie umiejętności organizowania wspólnej zabawy

 

Styczeń

 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA-DZIEŃ SENIORA

·Pielęgnowanie szacunku dla osób starszych

·Umacnianie więzi rodzinnych

·Rozwijanie umiejętności organizowania spotkań kulturalnych

Styczeń

 

 

 

 

SPOTKANIA Z CIEKAWYMI LUDŹMI

·Wymiana doświadczeń pomiędzy uczniami i absolwentami szkoły

·Umiejętne organizowanie imprez szkolnych

 

Luty

 

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

·Rozwijanie umiejętności organizowania imprez, planowania ich przebiegu

·Integracja klasy, społeczności szkolnej

·Ukazanie różnych możliwości zabawy i rozrywki

·Podkreślenie wagi poszanowania przyrody

 

Marzec

 

 

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE WIELKANOCNE

 

·Pielęgnowanie tradycji i zwyczajów regionalnych

·Umacnianie więzi koleżeńskich

 

Kwiecień

 

 

DZIEŃ JANA PAWŁA II

·Upowszechnianie ponadczasowych i uniwersalnych wartości humanitarnych i ogólnoludzkich

·Popularyzowanie dorobku ekumenicznego i wzorca człowieczeństwa w oparciu o przesłanie Jana Pawła II

 

Kwiecień

 

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3-GO MAJA

·Świadome uczestnictwo w obchodach święta na terenie szkoły i gminy

·Wyrabianie szacunku dla symboli narodowych

 

Maj

 

 

DZIEŃ MATKI

·Umacnianie uczucia miłości dziecka do matki

·Nabywanie umiejętności przygotowania spotkania towarzyskiego

·Kształtowanie wrażliwości estetycznej podczas wykonywania dekoracji i upominków

 

Maj

 

 

DZIEŃ DZIECKA

·Uczestnictwo w imprezach sportowo-rekreacyjnych i zabawach

·Przypomnienie treści Karty Praw Dziecka ONZ

·Poznanie instytucji niosących pomoc dzieciom

Czerwiec

 

 

 

 

DZIEŃ SPORTU

·Rozwijanie aktywności ruchowej

·Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu

·Utrwalanie zasady fair play podczas zawodów

 

Czerwiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE- Szkolny system zajęć rozwijających talenty, zainteresowania, postawy i umiejętności społeczne oraz organizatorskie - proponowany uczniom i wynikający z ich zapotrzebowania.

 

Rodzaj zajęć

Cele operacyjne

 

Samorząd Uczniowski

 

ürozwijanie samodzielności, obowiązkowości i odpowiedzialności za życie społeczności szkolnej

ükształtowanie umiejętności społecznych i doświadczeń we wspólnym działaniu w grupie rówieśniczej

ürozwijanie inicjatywy uczniów

 

 

Koła przedmiotowe:

ürozbudzanie i kształtowanie zainteresowań uczniów

üposzerzenie wiedzy uczniów poza zakres programu nauczania

üukazanie możliwości posługiwania się różnymi środkami informacji

üumiejętne posługiwanie się podstawowymi urządzeniami medialnymi

üprzygotowanie uczniów do konkursów

 

 

Koła artystyczne

ürozbudzanie i kształtowanie zainteresowań uczniów

ürozwijanie zdolności oraz wrażliwości

üposzerzanie wiedzy uczniów poza zakres przewidziany w programie nauczania

üumożliwienie wyrażania emocji i różnych stanów psychicznych poprzez taniec, literaturę, muzykę, śpiew

ürozwijanie umiejętności prezentowania własnych osiągnięć

üposzanowanie dorobku kultury

üprzygotowanie uczniów do udziału w uroczystościach szkolnych

ürozpowszechnianie znajomości mapy kulturowej dorobku naszego państwa

üposzanowania dorobku i dziedzictwa kulturowego

ürozbudzanie zainteresowań turystyczno –krajoznawczych

 

 

Uczniowski Klub Sportowy i inne zajęcia sportowe

üdążenie do wszechstronnego rozwoju fizycznego uczniów

üdbałość o higienę osobistą oraz estetykę miejsca ćwiczeń

üprzestrzeganie zasad higieny pracy i wypoczynku

üprzygotowanie uczniów do zawodów sportowych i rekreacyjnych różnego szczebla

 

 

Świetlica szkolna

üdbałość o bezpieczeństwo dzieci przebywających w szkole

üorganizowanie zajęć świetlicowych rozwijających zainteresowania uczniów

üwspółorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych, i oprawy plastycznej pomieszczeń szkoły

 

Biblioteka

ürealizacja potrzeb i zainteresowań uczniów

üdoskonalenie warsztatu i możliwości poznawczych ucznia

üudostępnianie i gromadzenie zbiorów w tym środków medialnego przekazu

üprowadzenie lekcji bibliotecznych –edukacja czytelnicza

 

 

Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej (logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne, terapia pedagogiczna, socjoterapeutyczne, dydaktyczno – wyrównawcze, rewalidacyjne)

 

üniwelowanie trudności u uczniów z wadami wymowy

üwyrównywanie braków i różnic programowych

üwdrażanie do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie

ürozwijanie obniżonych funkcji percepcyjno - motorycznych

Szkolne Koło Wolontariatu

ürozwijanie i kształtowanie postawy humanitaryzmu

üwyrabianie postawy odpowiedzialności za siebie i innych

ürozwijanie empatii u uczniów

üdbałość o zabezpieczenie materialne podopiecznych w szkole i poza szkołą

 

Zajęcia pozalekcyjne organizowane przez szkołę w każdym kolejnym roku szkolnym ustalane są na podstawie zainteresowań i potrzeb uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

SYTUACJE ZAGROŻENIA I FORMY POMOCY WYCHOWAWCZEJ

Niedostatek ekonomiczny:

·współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej

·zwolnienia ze składek ubezpieczeniowych

·wypożyczanie podręczników z biblioteki szkolnej

·zorganizowanie dożywiania

·pomoc w zakupie wyposażenia ucznia

·dofinansowanie do wycieczek ,wyjazdów do kina, teatru, muzeum ...

·dofinansowanie do podręczników

·zasiłki szkolne

·pomoc materialna

·paczki żywnościowe

Patologia rodziny i uzależnienia:

·profilaktyka uzależnień na lekcjach wychowawczych (programy profilaktyczne, filmy...)

·współpraca z Poradnią Pedagogiczno- Psychologiczną

·współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

·współpraca z policją

·zajęcia socjoterapeutyczne lub o charakterze socjoterapeutycznym

·współpraca z Sądem

·współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej

Problemy w nauce:

·zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

·zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

·zajęcia terapii pedagogicznej

·zajęcia logopedyczne

·pomoc wewnątrzklasowa

·pomoc ze strony nauczycieli przedmiotu - konsultacje

·świetlica szkolna

·współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

MOTYWACYJNY SYSTEM WYCHOWAWCZY:

Zasady nagradzania uczniów wyróżniających się swoim zachowaniem

Zachowanie

Forma uznania i aprobaty

Pomoc innym w nauce, pomoc kolegom w rozwiązywaniu konfliktów

·wpływ na ocenę z zachowania

·pochwała na forum klasy i szkoły

·pochwała ze strony wychowawcy, pedagoga

·wpływ na ocenę z zachowania

Czynne pełnienie funkcji społecznych

·wpływ na ocenę z zachowania

·pochwała na forum klasy i szkoły

·pochwała ze strony wychowawcy, pedagoga

·wpływ na ocenę z zachowania

Szczególna aktywność na terenie klasy i szkoły

·forma uznania jw.

·nagroda rzeczowa

Udział i sukcesy w konkursach, projektach, zawodach

·jw.

·dyplomy

·list pochwalny do rodziców

·nagrody rzeczowe na koniec roku

Prace gospodarczo – porządkowe oraz własnoręczne wykonanie (naprawa)pomocy dydaktycznej, pracy artystycznej, użytkowej

·umieszczenie podpisu wykonawcy na rzeczy

·podziękowanie od nauczycieli

·wpływ na ocenę z zachowania

·ekspozycja pracy

Uatrakcyjnianie programu uroczystości szkolnych prezentacją umiejętności wykształconych i rozwijanych poza szkołą (taniec, gra na instrumencie, śpiew...)

·podziękowanie od dyrektora, wychowawcy

·wpływ na ocenę z zachowania

·list uznania dla rodziców(opiekunów)

·zaproszenie do dalszych występów

·pomoc stypendialna organu prowadzącego szkołę

Udzielanie pomocy osobom potrzebującym jej (starszym, dzieciom, kolegom...)

·pochwała ze strony wychowawcy, pedagoga

·list uznania dla rodziców (opiekunów)

·wpływ na ocenę z zachowania

Reprezentowanie szkoły na zewnątrz: delegacje uczniowskie itp.

·dyplom uznania

·wpływ na ocenę z zachowania

·list pochwalny do rodziców (opiekunów)

·nagroda rzeczowa

Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska

·pochwała ze strony wychowawcy, pedagoga

·wpływ na ocenę z zachowania

·pochwała na forum klasy i szkoły

 

Brak uwag dotyczących zachowania i realizacji obowiązku szkolnego

·wpływ na ocenę z zachowania

 

Aktywny udział w bibliotece szkolnej, świetlicy

·wpływ na ocenę z zachowania

·pochwała na forum klasy i szkoły

·pochwała ze strony wychowawcy, pedagoga

·wpływ na ocenę z zachowania

·nagrody rzeczowe

Systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych, pozaszkolnych oraz przygotowywanie imprez środowiskowych

·wpływ na ocenę z zachowania

·pochwała na forum klasy i szkoły

·pochwała ze strony wychowawcy, pedagoga

 

 

 Zachowania naruszające dobre imię ucznia i całej szkoły

Zachowanie

Forma motywowania do zachowań pozytywnych

Wagary, ucieczki, spóźnienia, brak usprawiedliwień

·rozmowa z wychowawcą,rodzicem,pedagogiem

·dotarcie do przyczyny ucieczki, dyskusja wewnątrzklasowa

·obowiązek szybkiego uzupełnienia zaległości

·wpływ na ocenę z zachowania

·przeniesienie do równoległej klasy

·pozbawienie funkcji pełnionych w klasie, szkole itd.

Bójki, agresja słowna

·rozmowa z wychowawcą, rodzicem, pedagogiem

·dyskusja w klasie na temat kultury słowa

·dotarcie do istoty konfliktu

·przypomnienie zasad kulturalnego rozwiązywania konfliktów

·pozbawienie funkcji pełnionych w klasie, szkole itd.

·wpływ na ocenę z zachowania

·powiadomienie policji

·kontakt z kuratorem sądowym, policją lub sądem

Przywłaszczenie i dewastacja mienia szkolnego i pozaszkolnego

·rozmowa z wychowawcą, pedagogiem, dyrektorem do spraw wychowawczych

·dotarcie do przyczyn

·przypomienie zasad poszanowania cudzej własności

·naprawienie szkody

·pozbawienie funkcji pełnionych w klasie, szkole itd.

·wpływ na ocenę z zachowania

· praca na rzecz szkoły

·powiadomienie policji

Stosowanie używek

·spotkanie i rozmowa z wychowawcą ,rodzicem i pedagogiem

·wpływ na ocenę z zachowania

·kontakt z kuratorem sądowym, policją lub sądem

·współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną.

·polecenie napisania referatu na temat negatywnego wpływu nałogów na rozwój człowieka

·dodatkowa praca na rzecz szkoły

·zakaz uczestnictwa w imprezach szkolnych

·pozbawienie funkcji pełnionych w klasie, szkole itd.

·wpływ na ocenę z zachowania

·skierowanie do instytucji wspomagających uzależnionych w drodze do wyleczenia

Niekulturalne zachowanie wobec dorosłych i rówieśników w czasie zajęć szkolnych, pozaszkolnych, przerw śródlekcyjnych i w miejscach publicznych

·rozmowa wychowawcą, pedagogiem, dyrektorem do spraw wychowawczych

·polecenie powtórzenia czynności w sposób kulturalny i grzeczny

·pozbawienie funkcji pełnionych w klasie, szkole itd.

·wpływ na ocenę z zachowania

Przemoc psychiczna i fizyczna: wymuszenia, zaczepianie słowne i fizyczne, zastraszanie

·spotkanie i rozmowa z wychowawcą ,rodzicem i pedagogiem

·wpływ na ocenę z zachowania

·pozbawienie funkcji pełnionych w klasie, szkole itd.

·wykluczenie z uczestnictwa w imprezach szkolnych

· współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną.

·kontakt z kuratorem sądowym, policją lub sądem

Zachowania zagrażające życiu i zdrowiu własnemu i innych

·spotkanie i rozmowa z wychowawcą ,rodzicem i pedagogiem

·wpływ na ocenę z zachowania

·kontakt z kuratorem sądowym, policją lub sądem

·współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną.

Zachowania noszące znamiona przestępstwa

·spotkanie i rozmowa z wychowawcą ,rodzicem i pedagogiem

·wpływ na ocenę z zachowania

·kontakt z kuratorem sądowym, policją lub sądem

·współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną.

Nierespektowanie zasad obowiązujących w szkole

·spotkanie i rozmowa z wychowawcą ,rodzicem i pedagogiem

·wpływ na ocenę z zachowania

Niewykonywanie poleceń, niewywiązywanie się ze zobowiązań

·spotkanie i rozmowa z wychowawcą ,rodzicem i pedagogiem

·wpływ na ocenę z zachowania

 

Wszystkie powyższe zachowania mają wpływ na ocenę z zachowania

 

ROZDZIAŁ VIII

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ

 

Obszar: wychowanie prozdrowotne i proekologiczne - “Bezpiecznie i zdrowo”

Zadanie długofalowe

Treść zadania

Efekty

Ewaluacja

 

Uwagi

1.Bezpiecznie w szkole i poza szkołą

 

 

 

 

 

 

lbezpieczeństwo w szkole i poza szkołą

lpierwsza pomoc w niektórych urazach

lzasady postępowania z , niewybuchami, niewypałami

l zasady korzystania ze źródeł energii

 

lpożary:przyczyny,sposoby zapobiegania,postepowanie

 

·zna i stosuje się do regulaminów pracowni i obiektów sportowych

·zna zasady bezpiecznego poruszania się po drogach , bawi się bezpiecznie

·unika niebezpiecznych sytuacji i zagrożeń, zna telefony alarmowe

 

ankieta,

 

 

Karta rowerowa

 

 

drama, obserwacja,

 

 

 

2.Zdrowy styl życia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lzagrożenia i patologie

 

lhigiena ciała ,miejsca pracy i wypoczynku

lurozmaicenie i regularność posiłków, estetyka ich spożywania

 

laktywność ruchowa ,praca i wypoczynek, czas wolny

lrozpoznawanie własnych mocnych i słabych stron

lrozpoznawanie i wyrażanie emocji, radzenie sobie z negatywnymi emocjami 

lradzenie sobie w sytuacjach trudnych oraz szukanie pomocy

 

l 

 

·zna skutki używania środków psychotropowych

·dbam o higienę ciała, zdrowo się odżywiam

·troszczy się o estetykę klasy i szkoły

·organizuje racjonalnie i aktywnie czas wolny

·buduje prawidlowy obraz samego siebie

·stosuje zachowania asertywne

· umie walczyć ze stresem

·wie do kogo może się zwrócić o pomoc

 

wytwory pracy dzieci , plakat

 

higiena ciała i estetyka stroju, przygotowanie posiłku

 

imprezy sportowe

drama

 

scenariusze

obserwacja grupy

ankieta 

 

3.I Ty chronisz środowisko

 

 

 

lzasady korzystania z zasobów naturalnych Ziemi

lrozpoznawanie zagrożeń ekologicznych

laktywne działanie na rzecz otaczającej nas przyrody

 

·racjonalnie korzysta ze środowiska naturalnego

·prowadzi obserwację przyrody ,wskazuje pozytywne i negatywne przejawy ingerencji człowieka

·zna obszary chronione w regionie

 

segregacja odpadów

 

prace plastyczne

wycieczka

Obszar: wychowanie do życia w rodzinie –

“Radości życia rodzinnego są najpiękniejsze “

 

Zadanie długofalowe

Treść zadania

Efekty

 

Ewaluacja

 

Uwagi

 

1.Ja i moja rodzina

 

 

 lrola rodziny w życiu człowieka, podstawowe funkcje rodziny

lzwiązki uczuciowe, relacje i komunikacja w rodzinie

lprzekaz pozytywnych wartości w rodzinie, kultywowanie tradycji świąt polskich

·skutecznie porozumiewa się

·pielęgnuje więzi uczuciowe w rodzinie, okazuje szacunek dla starszych

· szanuje wartości rodzinne, wspólnie świętuje uroczystości rodzinne


Obserwacja zachowań w grupie

Dzień Babci, Dzień Matki

prace dzieci, przygotowanie upominków

uczestnictwo w obrzędowości rodzinnej

 

 

2.Wizytówką moją, dobre zachowanie

 

 

 

 

lpróby ustalania wzorców osobowościowych

lkształtowanie etosu pracy i twórczego stylu życia

lpotrzeby, prawa i obowiązki członków rodziny

lposzanowanie swojej własności i innych

leliminowanie zachowań korupcyjnych


 

·zna wartość pracy i szanuje pracę innych

·zna i stosuje zasady dobrego wychowania

·szanuje własność i cudze mienie

·przeciwdziała korupcji

·czyni dobro ,odróżnia dobro od zła

 

obserwacja

ankieta, wykonuje prace domowe

konkursy

obserwacja w działaniu

ankieta, akcje charytatywne


 

 

3.Odnajdywanie swojego miejsca w społeczności

 

 

lwartości społeczne, moralne i duchowe w życiu jednostki

lpodstawowe zasady obowiązujące w relacjach międzyludzkich

lkształtowanie cech altruistycznych: uwrażliwienie na samotność, krzywdę, biedę ludzi

lwskazanie na konieczność okazywania innym szacunku, miłości i przywiązania

ldojrzałość biologiczna: macierzyństwo i ojcostwo

 

 

·stosuje postawę empatii w kontaktach z innymi

·stosuje zasady moralne i dostrzega wartość przyjaźni

·jest świadomy rozwoju biologicznego organizmu

 

obserwacja w grupie

 

rozmowy

 

obserwacja uczniów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obszar: Wychowanie patriotyczne i obywatelskie-

”Jestem uczniem, Polakiem i obywatelem Europy”

Zadanie długofalowe

Treść zadania

Efekty

Ewaluacja

 

Uwagi

1.Jestem uczniem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lnasza klasa,nasza szkoła

 

 

lmoje prawa i innych, obowiązki wobec bliźnich

 

lświadome i selektywne korzystanie ze środków masowej komunikacji

 

laktywność uczniowska-samorząd uczniowski, samorządy klasowe

 

uczestnictwo w życiu publicznym regionu

 

·zna zasady pracy w grupie i funkcjonuje w zespole

·integruje zespół klasowy

·podejmuje odpowiedzialne decyzje, zna normy i zasady współżycia w grupie

·świadomie i umiejętnie korzysta z różnych środków komunikacji medialnej(komputer, TV)

·organizuje życie klasy i społeczności uczniowskiej 

·uczestniczy w wyborze SU i samorządu klasowego

·zna zasady zachowania się w społeczności lokalnej

zajęcia integracyjne

gry, turnieje

obserwacja grupy

kodeks ucznia

imprezy szkolne, akademie, quizy

prace uczniów-projekty multimedialne

uchwały, imprezy klasowe

wybory SU, akcje środowiskowe

imprezy regionalne konkursy, festyny

 

 

2.Kształtowanie postaw patriotycznych

 

 

 
 

 

lSzacunek dla polskiej historii i symboli narodowych

ltradycje narodowe, rodzinne, regionalne i szkolne

lpatron szkoły-wzór patrioty

lpoznanie sylwetek wielkich Polaków

ltolerancja dla odmienności etnicznej i indywidualności człowieka i osób niepełnosprawnych

 

·zna i szanuje symbole narodowe, opiekuje się miejscami pamięci 

·organizuje uroczystości szkolne poświęcone patronowi szkoły

·akceptuje zachowania i poglądy innych, dostrzega istniejące bariery utrudniające życie niepełnosprawnym

 

wycieczki do muzeów , wystawy

spotkania, zdjęcia i albumy, relacje

wystawa prac, akademia

dokumentacja szkolna

akcje charytatywne

 

 

3.Dziedzictwo kulturowe regionu
 

lmoja miejscowość i gmina

luczestnictwo w życiu społeczności lokalnej i regionu, kultywowanie tradycji i obrzędów regionalnych

 

·zna urzędy i instytucje lokalne
 

spotkania z radnymi i sołtysami

wycieczki do urzędów i instytucji gminnych

 

4.Jestem obywatelem Europy

 

 

 

 

 

 

 

lco Europejczyków łączy, a co dzieli

lbogactwo kultury narodów Europy

lEuropa - nasz wspólny dom

 

 

 

 

 

·zna wartości wspólne dla mieszkańców Europy, działa w Klubie Europejskim

·zna kulturę wybranych narodów Unii Europejskiej

·podstawowe prawa i obowiązki obywateli Unii Europejskiej

 

Impreza integracyjna

 konkurs, turniej

Obszar: wychowanie humanitarne –

 „ Czynienie dobra jest ludzką potrzebą”

Zadanie długofalowe

Treść zadania

Efekty

Ewaluacja

 

Uwagi

1.Działanie na rzecz innych i swojego otoczenia

 

 

 

 

 

 

 

lubóstwo-biedny nie znaczy gorszy

 

lbezdomność-wybór czy konieczność

 

 

lniepełnosprawność- mity i bariery

 

l stereotypy zachowań wobec “obcych -innych”·wie ,że poza bogactwem materialnym istnieją inne wartości.

·umie krytycznie ocenić wizję szczęścia prezentowaną przez media

·wspiera i rozumie potrzeby niepełnosprawnych

·dostrzega uprzedzenia przejawy rasizmu-przeciwdziała im

ankieta,

 

dyskusja

 

 

drama, obserwacja,

 

wytwory pracy dzieci , plakat

 

 

2.Wolontariusz-bohater naszych czasów, wychowanie do naturalnej chęci czynienia dobra i życia w poszanowaniu praw i godności człowieka          

 lczłowiek może i powinien pomagać potrzebującym

 

lsposoby działania na rzecz innych

lpozytywne cechy charakteru: odpowiedzialność, tolerancja, aktywność, odwaga cywilna, współdziałanie;

lpostawa otwartości i dialogu, wznosząca się ponad uprzedzenia i stereotypy etniczne, czyli otwartość na inne kultury, narody i religie;

ltolerancja dla odmiennych postaw i poglądów oraz brak akceptacji dla rasizmu i wszelkich przejawów dyskryminacji;

lprzedstawianie własnych poglądów w kontaktach z ludźmi oraz na forum publicznym;

lposzukiwanie, gromadzenie i wykorzystanie informacji pozwalających na interpretację współczesnych wydarzeń;

lwdrażanie do refleksji i logicznego myślenia oraz pogłębianie rozumienia rzeczywistości;

lzapoznanie z możliwościami przeciwdziałania rasizmowi, dyskryminacji i pogwałceniom praw człowieka w życiu codziennym

 

·organizuje racjonalnie i aktywnie czas wolny-pomaga potrzebującym

· organizuje akcje, zbiorki i imprezy 

akcje charytatywne-wolontariat

scenariusz

 

 

 

 

Obszar: wychowanie do aktywności gospodarczej –

„ Najważniejszy w działaniu jest początek”

Zadanie długofalowe

Treść zadania

Efekty

Ewaluacja

 

Uwagi

1 .Inspirowanie uczniów do własnych działań gospodarczych

 

 

 

 

lpoznanie podstawowych zasad ekonomicznych potrzebnych w codziennym życiu

luczestnictwo w działaniach rozwijających wiedze ekonomiczną i umiejętności gospodarcze

lumiejętne gospodarowanie kieszonkowym podczas wycieczek, turnusów profilkatyczno - zdrowotnych

·zna ,rozumie prawa i zasady ekonomiczne rządzące w życiu codziennym

·definiuje podstawowe określenia ekonomiczne

 

 

 

ankieta,-konkurs Z klasy do kasy

 

gra ekonomiczna-Eurobiznas
 

 

2. Praca –niezbywalną wartością i prawem człowieka

 

 

 

 

lznaczenie pracy w życiu człowieka

 

 

lbezrobocie problemem społecznym i ekonomicznym

 

 

lformy aktywności zawodowej ludzi

·rozumie znaczenie pracy jako źródła dobrobytu człowieka

·zna następstwa braku pracy i pozostawania bez robotnym

·zna różne metody zarobkowania i aktywności zawodowej

obserwacja działań

 

drama,obserwacja,

wytwory pracy dzieci , plakat

ankieta

 

 

 

Formy pracy:

Øgry i zabawy

Øwarsztaty poznawczo-doskonalące

Ødyskusje na forum grupy

Øprojektowanie dokumentów

Øtwórczość plastyczna,techniczna,artystyczna dzieci

Øtreningi umiejętności

Øscenki rodzajowe

Øgry dramatyczne

Øwycieczki tematyczne, turystyczno-krajoznawcze

Øwyjazdy śródroczne(turnus profilaktyczno-zdrowotny)

Økonkursy, turnieje

 

    Metody pracy:

Øpraca w zespołach zadaniowych

Øpraca indywidualna

Øpraca w grupach

Ø projekt edukacyjny

   

 

 

 

WYCIECZKI

 

1.Wycieczki autokarowe

2.Wycieczki rowerowe zgodne z oczekiwaniami uczniów/wychowanków oraz rodziców.

3.Wycieczki piesze zgodne z oczekiwaniami uczniów/wychowanków oraz rodziców.

4.Wycieczki integracyjne zgodne z oczekiwaniami uczniów/wychowanków oraz rodziców.

5.Wycieczki proekologiczne zgodne z oczekiwaniami uczniów/wychowanków oraz rodziców.

6.Wycieczki turystyczno- krajoznawcze krajowe oraz zagraniczne zgodne z oczekiwaniami uczniów/wychowanków oraz rodziców.

7. Wycieczki do obiektów edukacji, kultury, sportu i parków rozrywki zgodne z oczekiwaniami uczniów/wychowanków oraz rodziców.

8.Wycieczki sportowo - rekreacyjne zgodne z oczekiwaniami uczniów/wychowanków oraz rodziców.

9.Wycieczki zawodoznawcze zgodne z oczekiwaniami uczniów/wychowanków oraz rodziców.

10.Turnusy profilaktyczno – zdrowotne.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IX

9.1. EWALUACJA PROGRAMU:

 

Ewaluacja programu wychowawczego obejmuje następujące czynności:

1.Ustalenie kluczowych pytań w sprawie ewaluacji, np.:

·        w jakim stopniu nauczyciele, rodzice oceniają ogólne założenia programu?

·        czy założone cele programu sa realizowane?

·        w jaki sposób realizuje się cele programu?

·        czy program uwzględnia wszechstronny rozwój dziecka jako osoby?

2.Ustalenie metod ewaluacji i ich opracowania, np. ankiety, wywiady, obserwacja zajęć, rozmowy.

3. Opracowanie kryteriów ewaluacji w zakresie ustalonych pytań oraz skuteczności realizacji założonych w programie celów.

4. Powołanie zespołu ds. ewaluacji : ustalenie terminów, zasad monitorowania i podziału zadań.

5. Ustalenie sposobu opracowania pisemnego raportu i podanie go do wiadomości rady pedagogicznej i rady rodziców.

 

 

Miarą osiągnięcia celu programu wychowawczego będzie:

1.      Uzyskanie odpowiedniej sylwetki absolwenta;

2.      Dobra współpraca z rodzicami, organizacjami i środowiskiem lokalnym;

3.      Zadowolenie uczniów/wychowanków i rodziców;

4.      Zadowolenie nauczycieli wynikające z jednolitych oddziaływań wychowawczych, osiągania dobrych efektów pracy, bliższego kontaktu z dzieckiem, akceptowania jego podmiotowości oraz wzrostu poziomu kompetencji wychowawczych.

 

 

 

9.2. UWAGI KOŃCOWE:

 

 

1. Załącznikiem do ogólnego programu wychowawczego Zespołu Szkół w Chobieni są: plany pracy wychowawców wraz z harmonogramem działań wychowawczych oraz harmonogram pracy dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej, które tworzone są na dany rok szkolny. Szczegółowy plan pracy wychowawczej uzgadnia nauczyciel wychowawca z uczniami i ich rodzicami oraz nauczycielami uczącymi i nauczycielami specjalistami.

 

2. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną zatwierdziła program wychowawczy Uchwałą Nr…… z dnia …..września 2015 roku .