Już wakacje. Z końcem roku szkolnego 2010/2011 , niektóre z zajęć prowadzonych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Chobieni w ramach projektu ”Mała szkoła Duża szansa!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zostały zakończone.

Czas na małe podsumowanie działań prowadzonych dla dzieci szkolnych i młodzieży gimnazjalnej naszych szkół.

SZKOŁA PODSTAWOWA

  Koło teatralne

Od grudnia do czerwca zrealizowano 48 godzin koła teatralnego. Wszystkie wcześniej założone cele zostały zrealizowane.

Głównym efektem pracy z dziećmi było wystawienie sztuki „Królewna Śnieżka”. Zajęcia koła teatralnego umożliwiły uczniom działanie, tworzenie, dociekanie dając im satysfakcję z robienia czegoś no­wego i niepowtarzalnego. Dzieci chęt­nie uczestniczyły w zajęciach, wykazując się dużą spontanicznością i pomysłowo­ścią. Jestem zdania, że poprzez tworze­nie, odkrywanie i rozwijanie własnych umiejętności, talentów, budzenie zainte­resowań artystycznych, kontakt ze szkołą i kulturą uczniowie zyskują możliwość pełniejszego rozwoju. Uważam, że na każdym etapie edukacji szkolnej szcze­gólne miejsce zajmuje aktywność twór­cza. To ona motywuje uczniów do opa­nowania różnych umiejętności, inspiruje ich do działalności, zachęca do pracy nad sobą.

Stwarzam uczniom możliwość wyra­żania siebie w sposób spontaniczny, ni­gdy nie wyhamowując ich zapału. Nie mówię, że ktoś się do jakiegoś zadania nie nadaje, umacniając w ten sposób wiarę uczniów w ich zdolności i umiejętności. Działalność plastyczna, mu­zyczna, „zabawa w teatr" mają rozbudzać wyobraźnię i pomysłowość członków projektu. Podczas zajęć dbam o to, by uczniowie mieli częsty kontakt z lekturą i sztuką poprzez udział w przedstawieniach teatralnych. Zajęcia teatralne są moim sojusznikiem w kształceniu kultury językowej uczniów, wyrazistej dykcji, prawidłowego akcep­towania i melodii zdania. Dzieci nabierają wrażliwości na piękno języka, a także otaczającego je świata. Dzieci uczą się odpowie­dzialności nie tylko za siebie i swoje przy­gotowanie, lecz także za wszystkich ko­legów biorących udział w spektaklu. Pracują nad swoim charakterem, uczą się samodyscypliny i skupiania uwagi, ćwi­czą pamięć dzięki uczeniu się tekstów. Występując na próbach przed kolegami i nauczycielami, a następnie przed pu­blicznością, uczą się radzić sobie ze stre­sem. Taka forma pracy pozalekcyjnej pozwala walczyć z nieśmiałością, z niską samooceną, stwarza sytuacje, w których łatwo jest uwierzyć w siebie, zaakcepto­wać samego siebie.

Występy dają możliwość odniesienia sukcesu także tym uczniom, którzy nie mogą wykazać się w innych dziedzinach. Na zajęcia uczęszczają także dzieci mające bardzo niskie wyniki w nauce, spra­wiające trudności wychowawcze, jak rów­nież takie, które rozpiera energia i które nie mogą znaleźć sobie miejsca w społecz­ności szkolnej. Tacy uczniowie okazują się na ogół bardzo dobrymi „aktorami”.

Na zajęciach uczniowie pogłębiają więzi koleżeńskie, nawiązują nowe przy­jaźnie, oparte na wspólnych zaintereso­waniach, nabierają wiary w siebie i we wła­sne możliwości, pracują nad swoimi negatywnymi zachowaniami i agresją.

Z moich obserwacji wynika, że relacja nauczyciel - uczeń nabiera innego charakteru. Nauczyciel poznaje poglądy, temperament, plany na przyszłość, codzienne zmartwienia i kło­poty uczniów. Staje się im bliższy, zdo­bywa ich zaufanie, a czasem nawet przy­jaźń. Grupowe przygotowanie - wspólne tworzenie scenariuszy, branie pod uwagę i dyskutowanie każdego pomysłu - wy­zwala inicjatywę współtworzenia insce­nizacji. Próby, spotkania to także rozrywka, miło spędzony czas po zajęciach lekcyjnych. Spotkaniom to­warzyszy śmiech, radość, gwar, twórczy hałas.

Ortografia w praktyce

W roku szkolnym 2010/2011 w ramach projektu „Mało szkoła duża szansa” odbyło się 30 godzin warsztatów ortograficznych PN. „Ortografia w praktyce”. Zajęcia odbywały się We wtorki każdego miesiąca i raz w sobotę.

Uczniowie otrzymali zestaw ćwiczeń terapeutycznych „Ortografitii’ rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Dysleksji . Program ten przeznaczony jest do pracy z dziećmi szczególnych trudnościach w nauce ortografii, pisania i czytania.

W czasie zajęć uczniowie samodzielnie wykonali gazetkę klasowa „Kolorowa ortografia”, która przedstawia zasady ortograficzne dot. pisowni wyrazów z „ż, rz, ó, u., h, ch.

Nauce i utrwalaniu towarzyszyły rymowane piosenki o tematyce ortograficznej pt. „Nauka mimo woli” oraz gry edukacyjne.

Wszystkie wykorzystane na zajęciach pomoce były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na ostatnich zajęciach uczniowie rozwiązali test z umiejętności stosowania ortografii                   w praktyce.


Zajęcia sportowe – liga unihokeja

Zajęcia sportowe „Szkolna liga unihokeja” prowadzone były od grudnia 2010 r. do maja 2011 r. W ramach zajęć prowadzone były rozgrywki sportowe, w których brały udział drużyny reprezentujące klasy IV-VI szkoły podstawowej składające się z 8 do 10 zawodników ( drużyny składały się z dziewcząt i chłopców). Przeprowadzonych zostało osiem turniejów cząstkowych oraz wyłoniono zwycięzców ligi. Wszystkie zaplanowane cele zajęć zostały zrealizowane. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w rozgrywkach. Dzięki uczestnictwu w zajęciach przede wszystkim udoskonalili swoje umiejętności organizacyjne oraz umiejętności współdziałania w grupie, co jest bardzo ważne dla wszelkich późniejszych działań wymagających pracy zespołowej.

 Z rozmów prowadzonych z uczniami wynika, że jest duża potrzeba prowadzenia tego typu zajęć.

Ostateczne wyniki Ligi

I miejsce VI B   

 II miejsce V B 

III miejsce VI B 

IV miejsce VA

V miejsce IVA

VI miejsce IVB

 Podczas poszczególnych turniejów unihokeja prowadzone były pogadanki na temat równości płci.

GIMNAZJUM

  Angielski wokół nas

Zajęcia z języka angielskiego „angielski wokół nas” w ramach projektu „Mała Szkoła Duża Szansa” prowadzone były w czterech grupach z uczniami Gimnazjum. Obywały się one od grudnia 2010 roku do czerwca 2011 roku (razem 160).

Wszystkie zaplanowane cele zostały zrealizowane. Uczniowie rozwijali swoje umiejętności w zakresie czytania tekstów ze zrozumienie, słuchania ze zrozumieniem, reagowania językowego oraz pisania krótkich tekstów. Zajęcia te miały na celu poszerzenie           i rozwinięcie umiejętności, wymaganych na egzaminie gimnazjalnym. Uczniowie czytali teksty, słuchali, oglądali filmy w wersji obcojęzycznej oraz pisali teksty użytkowe o tematyce zgodnej z potrzebami uczniów oraz wymaganiami egzaminacyjnymi. Ponadto, gimnazjaliści utrwalili i poszerzyli swój zakres słownictwa, poprzez różnorodne gry i zadania rozwijające wymowę i pisownie nowych słów. Wykonano plakaty w grupach, które zawierały ilustracje    i opisy w języku angielskim. Uczniowie pracowali na zajęciach z podręcznikami kompatybilnymi z tablicą interaktywną „Access”, co wzbudziło ich motywację i zaangażowanie na spotkaniach.

W rozmów z uczestnikami projektu „Mała Szkoła Duża Szansa” wynika, że zajęcia te były dla nich wartościowe i korzystne. Wyrazili oni również chęć uczestniczenia w tego rodzaju zajęciach w przyszłości.