SZKOŁA PODSTAWOWA

W Szkole Podstawowej odbywały się następujące zajęcia:

Warsztaty teatralne

W styczniu 2011 r. odbyło się 8 godzin  koła teatralnego. Zajęcia odbyły się zgodnie z harmonogramem i zaplanowanymi celami. Wszystkie cele zostały zrealizowane:

-  kształcenie dynamiki i tonacji głosu,

- kształcenie pamięci logicznej i mechanicznej,

- kształcenie umiejętności współpracy w zespole,

-  rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej.

Na zajęciach dzieci wykonały  ćwiczenia i zabawy, które poprawiają koncentrację i pamięć np.: „Układamy zdanie”, „Dziwne dźwięki”, „Leżące rzeczy”, „Cyferki”, „Słóweczka”, „Zapamiętywanka”, „Kangurek”.

W grupach projektowały scenografię do wybranych bajek „Królewna Śnieżka”, „ Czerwony Kapturek”, „Alibaba i 40 rozbójników”.

Ponadto przygotowały element dekoracji „drzewo”.

Ortografia w praktyce

W styczniu 2011r. odbyły się trzy zajęcia „Ortografia w praktyce” prowadzone przez Panią Katarzynę Bolińską – Maciesza. Uczniowie klas IV rozwiązywali zadania z książki „Ortograffiti”. Dzieci ćwiczyły pisownię z „ó” wymieniającym się na „o”,”a”,”e” oraz z „ó” niewymiennym.Najpierw uczniowie zostali zapoznani z obowiązującymi regułami ortograficznymi, następnie wykonywali ćwiczenia potwierdzające regułę oraz ćwiczenia słownikowe.W treści zadań ortograficznych zostały wplecione ćwiczenia usprawniające technikę czytania i rozumienia czytanego tekstu. Poza tym wiele zadań, które wykonywały dzieci, usprawniało logiczne myślenie, pobudzało wyobraźnię uczniów.

Dzieci z chęcią i z zainteresowaniem rozwiązywali zadania ćwiczące pamięć i funkcje słuchowo-językowe. Nagrodą za wykonane ćwiczenia i opanowanie danych trudności jest wycinanka, która znajduje się w środku podręcznika. Po każdym bloku tematycznym uczniowie wycinają jeden jej element. Zajęcia cieszą się dużą popularnością, dzieci z zadowoleniem na nie uczęszczają.W tym samym miesiącu odbyły się 4 zajęcia z cyklu warsztatów ortograficznych „Ortografia w praktyce” prowadzonych przez Panią Anetę Kantowicz . Podczas zajęć uczniowie utrwalali zasady ortograficzne dotyczące pisowni wyrazów z „ó” wymiennym i niewymiennym. Ćwiczenia koncentrowały się na zagadnieniach: wymiana „ó” na głoski a.,e,o, pisownia zakończeń typu -ów, -ówka, -ówna , poprawność czytania ze zrozumieniem reguł ortograficznych, kaligrafia, czyli sztuka ładnego pisania.

Wszyscy uczniowie pracowali w oparciu o program edukacyjno-terapeutyczny dla osób z trudnościami w nauce ortografii “ Ortograffitii”. Zajęcia charakteryzowały się dużą aktywnością ze strony uczestników.

Z matematyką na TY

W styczniu podczas zajęć  „Z MATEMATYKĄ NA TY”, prowadzonych przez Panią Krystynę Cieślik uczniowie samodzielnie wykonywali bryły graniastosłupów prostych w dwóch technikach: bryły szkieletowe, budowane z patyczkóworaz bryły ze ścian, sklejane z kartonu. Po wykonaniu modeli brył, uczniowie podawali  własności,  obliczali pola powierzchni oraz liczyli ich objętość .

W miesiącu styczniu odbyły się cztery spotkania prowadzone przez Panią Dorotę Drak, w których uczestniczyli uczniowie klas IV –V biorących udział w zajęciach „ Z matematyką na Ty”, w ramach realizacji projektu „Mała szkoła duża szansa”. Pierwszy numer biuletynu już został wydany. Zachęcamy do dobrej zabawy z matematyką.

Przygotowując nowy materiał do biuletynu matematycznego „I ty możesz zostać Pitagorasem” , uczniowie zapoznali się z historia najstarszych łamigłówek matematycznych , wywodzących się Chin i Indii znanych jako magiczne kwadraty. Samodzielnie ułożyli magiczne kwadraty. Najciekawsze z nich będą zamieszczone w najbliższym biuletynie. Wykorzystując swoje umiejętności działań na liczbach całkowitych uczniowie ułożyli interesujące krzyżówki liczbowe. Ciekawostką matematyczną są kryptarytmy, czyli zagadki liczbowe, w których za literami ukrywają się cyfry. Umiejętność dostrzegania reguł w różnych sytuacjach, jest przydatna nie tylko w matematyce. Dużym zainteresowaniem będą cieszyły się na pewno tzw. inteligentne ciągi. Aby znaleźć kolejne wyrazy ciągu należy odkryć regułę, według której wpisywane są kolejne liczby. Nie zabraknie też zadań zmuszających do logicznego myślenia.
W następnym numerze dowiecie się, co to są liczby bliźniacze. Ale to nie koniec naszych propozycji na następny numer naszego biuletynu.

Przygoda z językiem angielskim

W styczniu  na  zajęciach z języka angielskiego  w szkole podstawowej uczniowie opanowali dialogi dotyczące przedstawiania się , podawania swojego adresu, numeru telefonu. Uczyli się literować swoje imiona i nazwiska.  Na zajęciach chłopcy i dziewczęta  zapoznawali się z nowym słownictwem   i utrwali już poznane,  grając w gry anglojęzyczne.
Oglądaliśmy również fragmenty filmu w wersji angielskiej „Kot w Butach” („Puss in Boots”). Tłumaczyliśmy dialogi z filmu, co poprawiło zrozumienie przez zawartych w nim treści.

Zajęcia sportowe – liga unihokeja

W grudniu odbyły się kolejne rozgrywki w  SZKOLNEJ LIGA UNIHOKEJA.
Po kolejnych rozgrywkach poszczególne klasy zdobyły następującą ilość punktów:

VI a – 3 , VI b – 6, V a – 6, V b – 8, IV a – 0, IVb – 2

GIMNAZJUM

W Gimnazjum realizowano w grudniu:

Język Polski w kulturze i sztuce

Styczniowe zajęcia odbywały się dwóch grupach wiekowych – uczniowie klas trzecich gimnazjum tworzą pierwszą grupę (19 osób). Druga grupa to uczniowie klas pierwszych i drugich gimnazjum (29 osób).

Uczniowie poznają szeroko rozumiany dorobek kulturowy ludzkości. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego, najczęściej są to prezentacje multimedialne w programie Power Point. Każde z zajęć prezentuje wybrany fragment działalności artystycznej: twórczość malarską, rzeźbiarską, muzyczną. Uczniowie poznają również style architektoniczne, pokazywane są im wyróżniające się budowle (oryginalne, olbrzymie, nowatorskie, sławne). W poznawane treści wplatano również przedstawicieli sztuki polskiej.

Prezentacje prowadzone są motywując uczniów do aktywności – najczęściej w formie konkursów wiedzy, poprzedzone komentarzami prowadzącego zajęcia. Po omówieniu założeń i cech charakterystycznych poszczególnych dziedzin, epok w kulturze i sztuce, uczniowie przystępują do rywalizacji polegającej na nazywaniu autorów, tytułów i odpowiadaniu na wiele pytań ilustrowanych obrazami emitowanymi z projektora multimedialnego. Oprócz takich form prowadzone są również inne sposoby sprawdzania wiedzy.

Angielski wokół nas

W Gimnazjum, w styczniu 2011 roku  w ramach zajęć z języka angielskiego prowadzonych przez Panie: Halinę Kowalową i Edytę Zgobik-Płatek uczniowie doskonalą swoje umiejętności językowe poprzez różnorodne formy pracy. Dzięki licznym zabawom, grom i zadaniom, uczniowie utrwalają nabyte już słownictwo oraz poznają nowe.
Tablica interaktywna umożliwia wykonywanie ciekawych i jeszcze nieznanych zadań, poprzez które zasady gramatyki są łatwiejsze do przyswojenia. Uczniowie pisali krótkie wiadomości e-mailowe w języku angielskim, list do kolegi z obcego kraju oraz plany lekcji. Doskonalili również umiejętność czytania tekstu ze zrozumieniem oraz oglądali film „Władca pierścieni” w wersji angielskiej, aby nie tylko osłuchać się z językiem, ale również rozwijać swoje umiejętności odbioru tekstu.Same plusy z matematyki

Od 1 do 31 stycznia 2011 roku w ramach projektu odbyły się cztery zajęcia „Same plusy z matematyki”. W zajęciach brało udział 16 uczniów.

W trakcie zajęć doskonalone były umiejętności dotyczące geometrii przestrzennej. Uczniowie, podczas zajęć, w grupach rysowali siatki wylosowanych graniastosłupów prostych oraz sklejali modele tych brył. Następnie zadaniem każdej grupy było opisanie własności sklejonej bryły, obliczenie jej pola powierzchni i objętości, a także zaprezentowanie się przed pozostałymi uczestnikami zajęć

Przedsiębiorczość

W ramach zajęć „Przedsiębiorczości” w styczniu dominowały zagadnienia związane z popytem i podażą. Zajęcia były tak prowadzone, aby uczniowie sami sformułowali prawo popytu i podaży. Dzięki liście potrzebnych artykułów i fikcyjnym zakupom wyrysowali krzywą obu zjawisk. Prowadzony zajęcia Pan Krzysztof Próchniaki sięgał do przykładów historycznych. Uczestnicy analizowali jakie czynniki wpływają na wielkość popytu, a co na wielkość podaży. Omawiano zjawisko obniżek cen, promocji i metod konkurencji w handlu. Dziewczęta i chłopcy wymyślali teksty reklam. Prowadzono dyskusję o konkurencji, nazwie i marce firmy. Na końcowych zajęciach zajmowano się mechanizmem rynkowym i ogółem transakcji kupna-sprzedaży w relacji: popyt, cena , podaż .

Świadomość i ekspresja kulturalna

W styczniu zajęcia „ŚWIADOMOŚĆ I EKSPRESJA KULTURALNA” prowadzonow pracowni komputerowej. Celem zajęć było nakierowanie uczniów na samodzielną pracę z materiałem źródłowym, wprowadzenie w Internet, zaznajomienie ze sztuką, głębsze odkrywanie swoich zainteresowań a także poszerzenie wiedzy na temat własnej kultury i obyczajów, jakie istnieją w Polsce.

Uwieńczeniem poznanych źródeł było wykonanie prezentacji multimedialnej.

W ramach zajęć zrealizowano następujące cele:

- rozwijanie zainteresowań młodzieży technologią informacyjną;
- kształtowanie aktywności poznawczej i twórczej ucznia;
- pokazanie, w jaki sposób komputer może być użytecznym narzędziem w pracy, nauce, zabawie;
- kształcenie umiejętności posługiwania się komputerem

- poszerzenie wiedzy na temat znajomości kultury i obyczajów własnego kraju

W ramach zajęć zrealizowano następujące zadania:

- samodzielne wykonanie prezentacji multimedialnej

- przedstawienie i omówienie prezentacji w grupie

- ocena prezentacji.

Zajęcia wyrównawcze w świetlicach

W styczniu odbyło się 8 spotkań ( razem 20 godz.) z uczniami w Orsku. Praca na zajęciach była bardzo wzmożona, ponieważ zbliża się półrocze. Na zajęciach szczególnie zajmowano się utrwaleniem i pogłębieniem wiadomości uczniów poprzez ćwiczenia utrwalające materiał.

Dzieci oczekiwały pomocy w odrabianiu zadań domowych pisemnych lub w rozwiązywaniu problemów związanych zrozumieniem określonego tematu. Pomoc była zróżnicowana pod względem wieku uczniów. Nawet najmłodsi chętnie korzystali z pomocy nauczyciela i odrabiali zadania domowe w jego obecności.

Zajęcia w Radoszycach  w styczniu 2011r odbywały się trzy raz w tygodniu po 2 godziny.  Uczniowie podczas zajęć systematycznie odrabiali zadania domowe zadawane z różnych przedmiotów. Zadania obejmowały szkołę podstawową jak i gimnazjum.

Uczniowie utrwalali i pogłębiali zdobytą wiedzę poprzez różnorodne ćwiczenia słowne i pisemne. Przy napotykaniu trudności, byli odpowiednio ukierunkowywani i motywowani do samodzielnego ich rozwiązywania. Pod kontrolą nauczyciela uczyli się pomagać innym tłumacząc niezrozumiałe partie materiału lekcyjnego z poszczególnych przedmiotów .

Koordynator Partnera Projektu Gminy Rudna
Roman Kuziak