REGULAMIN ŚWIETLICY 

1.      Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą działalności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, którzy :

       muszą przebywać dłużej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym ze względu na

         czas pracy rodziców(prawnych opiekunów),

       dojeżdżają do szkoły ,

       ze względu na inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole,

2.      Cele i zadania świetlicy:

           zapewnienie opieki wychowawczej,

           tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce,

           rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków,

         
kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,

           rozwijanie samodzielności i aktywności społecznej .

3.      Świetlica zapewnia uczniom :

           opiekę po zajęciach szkolnych,

           pomoc w odrabianiu lekcji,

           pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych,

           uczestniczenie w zajęciach rozwijających zainteresowania i talenty .

4.      W świetlicy prowadzone są zajęcia rozwijające zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia

             dzieci oraz kształtujące nawyki kulturalnej rozrywki i kultury życia codziennego.

           konkursy ( czytelnicze, recytatorskie, rysunkowe),

    zabawy i gry ruchowe w pomieszczeniach do tego przeznaczonych i na świeżym powietrzu,

           wystawek prac uczniów,

       słuchanie audycji radiowych i nagrań płytowych, oglądanie audycji telewizyjnych i projekcji multimedialnych,

           pomoc w nauce, przyzwyczajenie uczniów do samodzielnej pracy umysłowej, rozwijanie

              społecznej aktywności,

        zajęcia otwarte dla dzieci nie będących wychowankami świetlicy,

           spotkania z ciekawymi ludźmi ,

           imprezy środowiskowej przez uczniów we współpracy z rodzicami i nauczycielami ,

           poradnictwo i zajęcia dla rodziców,

           zajęcia z wychowania komunikacyjnego, wycieczki.

II. Organizacja.

 A/ Świetlica organizuje zajęcia w grupach liczących 25 uczniów.

1.     Czas zajęć w grupie wychowawczej wynosi 45 minut.

2.     czas pracy świetlicy wynika z organizacji pracy szkoły, przewozów i powrotów dzieci po zajęciach oraz czasu pracy rodziców uczniów.

3.     Rozpoznawanie potrzeb w zakresie czasu opieki nad uczniami przebywającym w świetlicy, przeprowadza kierownik świetlicy przy współpracy z pedagogiem szkolnym. Diagnozowanie

potrzeb odbywa się w miesiącach: kwiecień, czerwiec, sierpień, poprzedzających kolejny rok szkolny. Ponadto potrzeby w powyższym zakresie monitorowane są w ciągu roku szkolnego za pomocą ankiet, konsultacji z rodzicami i zgłaszanych potrzeb.

 

  1. Godziny rozpoczynania i kończenia zajęć w świetlicy ustala corocznie dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w konsultacji z kierownikiem świetlicy.
  2. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku.
  3. Wszyscy uczniowie dojeżdżający są zapisani do świetlicy szkolnej, natomiast uczniowie mieszkający w Chobieni zapisywani są do świetlicy na pisemny wniosek rodziców.
  4. Uczniowie dojeżdżający obowiązkowo uczestniczą w zajęciach świetlicy zgodnie z harmonogramem dowozów.
  5. Uczniowie objęci opieką świetlicy mogą być zwolnieni z zajęć tylko na pisemny wniosek rodzica ( prawnego opiekuna).

 

B/ Wychowawca świetlicy jest odpowiedzialny za :

- bezpieczeństwo uczniów przebywających w świetlicy, do chwili ich odjazdu lub wyjścia do domu,

- odnotowanie w dzienniku zajęć nieobecności uczniów w świetlicy,

- powiadomienie wychowawcy, pedagoga i rodzica ucznia o niezgodnym ze statutem szkoły zachowaniu ucznia oraz nagminnie powtarzającymi się nieobecnościami na zajęciach w świetlicy.

C/ Uczniowie w świetlicy uczestniczą we wszystkich zajęciach.

1.     Uczniowie są współgospodarzami świetlicy.

2.     Prawa i obowiązki uczestników zajęć świetlicowych określa statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Chobieni.

Uczniowie podczas pobytu w świetlicy w szczególności:

- mają prawo do:

właściwie zorganizowanej opieki,

życzliwego i podmiotowego traktowania,

swobody wyrażania myśli i przekonań,

opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych w świetlicy i poza nią,

poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.

                       - zobowiązani są do:

współpracy w zakresie wychowania i terapii,

przestrzegania zasad kultury współżycia,

pomagania słabszym,

dbałości o wspólne dobro, ład i porządek, uczestniczenia w pracach porządkowych i zajęciach samoobsługowych,

ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie. 

III. Dokumentacja

1.     Na dokumentację pracy świetlicy szkolnej składają się:

a)     dziennik zajęć, w którym dokumentuje się pobyt uczniów na zajęciach i tematykę zajęć,

b)    roczny plan pracy,

c)     wytwory pracy uczniów.